Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ny ratsy fanahy mandositra, na dia tsy misy manenjika aza; Fa ny marina kosa dia matoky toy ny liona tanora.
2
Ny fahotan'[fikomian'.] ny tany mahamaro mpanapaka; Fa ny fisian'ny olona manan-tsaina [Na: manan-tsaina sady mahalala rariny.] kosa no mampahateza ny fanjakana. [Na: Fa noho ny manan-tsaina no haharetan'ny fahamarinana.]
3
Ny malahelo izay mampahory ny mahantra Dia toy ny ranonorana izay manindao ka tsy maha-misy hanina.
4
Izay mahafoy ny lalàna dia mandoka ny ratsy fanahy; Fa izay mitandrina ny lalàna dia mirehitra amin'ny fanoherana azy.
5
Ny ratsy fanahy dia tsy mahalala rariny; Fa izay mitady an'i Jehovah no mahalala ny zavatra rehetra:
6
Ny malahelo izay mandeha amin'ny fahitsiany Dia tsara noho ny manan-karena izay mivadika ka mandeha amin'ny làlana miolikolika.
7
Izay mitandrina ny lalàna no zanaka hendry; Fa izay misakaiza amin'ny mpandany harena dia manome henatra ny rainy.
8
Izay mampitombo ny fananany amin'ny zana-bola sy ny tombony Dia mamory ho an'izay miantra ny malahelo
9
Izay manentsin-tadìny tsy hihaino ny lalàna, Na ny fivavahany aza dia fahavetavetana.
10
Izay mampivily ny mahitsy ho amin'ny làlan-dratsy Dia ho lavo amin'ny lavaka nataony; Fa ny tsy misy tsiny no handova ny soa.
11
Ny manan-karena manao azy ho hendry; Fa ny malahelo izay manan-tsaina dia hizaha toetra azy.
12
Raha ravoravo ny marina, dia be ny famirapiratana; Fa raha misandratra [Na. mitsangana.] kosa ny ratsy fanahy, dia miery ny vahoaka.
13
Izay manafina ny fahotany tsy hambinina; Fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindrampo.
14
Sambatra izay olona matahotra mandrakariva; Fa izay manamafy ny fony no hidiran-doza.
15
Liona mierona sy bera miremby Ny mpanapaka ratsy fanahy amin'ny olona reraka.
16
Ny mpanapaka tsy ampy saina dia mahery mampahory; Izay mankahala ny fieremana no ho ela velona.
17
Izay itambesaran-keloka noho ny fandatsahan-dra dia handositra hatrany an-davaka; Aoka tsy hisy hihazona azy.
18
Izay mandeha tsy misy tsiny no ho voavonjy; Fa izay mivadika ka mandeha amin'ny làlana miolikolika no ho lavo tampoka.
19
Izay miasa ny taniny dia ho voky hanina; Fa izay manaraka ny olom-poana [Na: ny zava-poana.] ho voky alahelo kosa.
20
Izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana; Fa izay maimay ta-hanan-karena dia tsy maintsy hohelohina.
21
Tsy mety raha mizaha tavan'olona; Kanefa na dia amin'ny sombin-kanina ihany aza dia sahin'ny olona hanotana.
22
Ny mpialona dia maimay ta-hanan-karena; Tsy fantany fa hanjo azy ny alahelo.
23
Izay mananatra olona no hahazo fitia be rahatrizay Noho izay mandrobo amin'ny lelany.
24
Izay mandroba ray sy reny Ka manao hoe: Tsy heloka ihany, Dia naman'ny mpanimba.
25
Izay mierina [Na: miavonavona am-po.] manetsika ady; Fa izay matoky an'i Jehovah dia hohatavezina.
26
Izay matoky ny fony dia adala; Fa izay mandeha amin'ny fahendrena no ho afa-miala.
27
Izay manome ny malahelo tsy hanan-java-mahory; Fa izay mitampi-maso hahazo ozona be;
28
Raha misandratra [Na: mitsangana.] ny ratsy fanahy, dia miery ny vahoaka; Fa raha ringana kosa izy, dia mihamaro ny marina.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany