Andininy
Protestanta Malagasy
10
Ny malalako dia sady fotsy mangatsakatsaka no mena, Notsongaina tamin'ny alinalina.
11
Ny lohany dia toy ny tena volamena tsara; Ny volony dia milantolanto sady mangilohilo toy ny goaika.
12
Ny masony dia tahaka ny voroma eo anilan'ny sakeli-drano, Mandro amin'ny ronono sady tahaka ny vato soa alatsaka an-tranontranony izy.
13
Ny takolany dia tahaka ny tanim-boninkazo misy zava-manitra eo an-tsaha, Dia tahaka ny tany navosaina misy voninkazo manitra. Ny molony dia tahaka ny lilia Sady mitete ranon'ny miora.
14
Ny tànany dia tahaka ny anja-bolamena voaisy krysolita; Ny tenany dia tahaka ny ivory voarafitra tsara sady misarona safira;
15
Ny ranjony dia tahaka ny andry vatosanga Miorina amin'ny faladia tena volamena; Ny tarehiny dia tahaka an'i Libanona, Tsara toy ny sedera.
16
Mamy dia mamy ny vavany, eny, mahate-ho-tia avokoa izy. Toy izany ny malalako, ary toy izany ny sakaizako, Ry zanakavavin'i Jerosalema!
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany