Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ary rehefa afaka izany, dia handatsaka ny Fanahiko amin'ny nofo rehetra Aho; Dia haminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, Ny lahi-antitrareo hanonofy, Ary ny zatovonareo hahita fahitana;
2
Ary na dia ny mpanompolahy sy ny mpanompovavy aza Dia handatsahako ny Fanahiko amin'izany andro izany.
3
Ary hanisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany Aho, Dia ra sy afo ary setroka mitankosina.
4
Ny masoandro hampodina ho aizina, ary ny volana ho ra, Alohan'ny hahatongavan'ny andron'i Jehovah, izay sady lehibe no mahatsiravina.
5
Ary na zovy na zovy no hiantso ny anaran'i Jehovah dia ho afa-mandositra; Fa ao an-tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema dia hisy sisa afaka, Araka izay efa voalazan'i Jehovah, Ary izay antsoin'i Jehovah dia ho isan'izay afa-mandositra.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany