Marka 11: 15-19
Toriteny na fanazavàna - "Laisser Jésus inspecter ma vie" 
Toriteny na fanazavàna - "La place de la Parole de Dieu dans ma vie" 

Andininy
Protestanta Malagasy
15
Ary tonga tany Jerosalema izy; ary Jesosy niditra teo an-kianjan'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo an-kianjan'ny tempoly sady nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala;
16
ary tsy navelany hisy olona hitondra fanaka handeha hamaky ny kianjan'ny tempoly.
17
Dia nampianatra Izy ka nanao taminy hoe: Tsy voasoratra hoe va: Ny tranoko hatao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra?(Isa. 56.7); fa hianareo kosa efa nanao azy ho zohy fieren'ny jiolahy(Jer. 7.11).
18
Ary nahare izany ny lohan'ny mpisorona mbamin'ny mpanora-dalàna, ka dia nitady izay hamonoany Azy; saingy natahotra Azy izy, satria talanjona ny vahoaka rehetra noho ny fampianarany.
19
Ary isan-kariva dia niala tao an-tanàna Izy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany