Andininy
Protestanta Malagasy
21
Ary izay any Jodia amin'izany andro izany aoka handositra ho any an-tendrombohitra; ary izay ao Jerosalema aoka handositra ho any ivelany; ary izay any an-tsaha aoka tsy hiditra ao an-tanĂ na intsony.
22
Fa ireo dia andro famaliana mba hahatanteraka izay rehetra voasoratra.
23
Fa lozan'ny bevohoka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany! Satria hisy fahoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana amin'ity firenena ity.
24
Dia ho ringana amin'ny lelan-tsabatra izy ka ho entina ho babon'ny firenena rehetra, ary Jerosalema hohitsahin'ny jentilisa mandra-pahatanteraky ny andron'ny jentilisa.
25
Ary hisy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary ety ambonin'ny tany dia hisy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firohondrohon'ny ranomasina sy ny fanonjany
26
ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany; fa ny herin'ny lanitra dia hohozongozonina.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany