Andininy
Protestanta Malagasy
14
Ary nony tonga ny fotoana, dia nipetraka hihinana Izy mbamin'ny Apostoly.
15
Ary hoy Izy taminy: Naniry koa raha naniry Aho hiara-mihinana ity Paska ity aminareo, dieny mbola tsy mijaly Aho.
16
Fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony Aho ambara-pahatanterak'izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
17
Ary nandray kapoaka Izy, dia nisaotra ka nanao hoe: Raiso ity, ka zarao aminareo;
18
fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony Aho mandra-pahatongan'ny fanjakan'Andriamanitra.
19
Ary nandray mofo Izy, ary rehefa nisaotra, dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe: Ity no tenako izay omena ho anareo; izao no ataovinareo ho fahatsiarovana Ahy.
20
Ary araka izany koa ny kapoaka, rehefa vita ny sakafo, dia hoy Izy: Ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako, izay aidina ho anareo.
21
Fa, indro, ny tànan'izay mamadika Ahy dia eto amiko eto ambonin'ny latabatra.
22
Fa ny Zanak'olona mandeha tokoa, araka izay nanandrena; nefa lozan'izay lehilahy hahazoana manolotra Azy!
23
Ary ireo nifanontany izay anankiray eo aminy hahefa izany.
24
Ary nisy koa fifandirana tao aminy ny amin'izay anankiray aminy hatao lehibe.
25
Ary hoy Jesosy taminy: Ny mpanjakan'ny jentilisa mampanompo azy, ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa.
26
Fa tsy mba toy izany hianareo; fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry; ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo.
27
Fa iza moa no lehibe, izay mipetraka mihinana va, sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa Izaho dia eo aminareo toy izay manompo.
28
Ary hianareo no naharitra nanaraka Ahy tamin'ny fakam-panahy nihatra tamiko;
29
koa Izaho dia manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendren'ny Raiko ho Ahy,
30
mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatro amin'ny fanjakako hianareo sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenen' Isiraely roa ambin'ny folo.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany