Asa 1: 12-14

Andininy
Protestanta Malagasy
12
Ary izy ireo niverina tany Jerosalema, rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva, izay akaikin'i Jerosalema (araka izay mety haleha amin'ny Sabata).
13
Ary rehefa tafiditra izy, dia niakatra ho any an-trano ambony, izay fitoerany--dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andrea, Filipo sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanak'i Alfeo, sy Simona Zelota ary Jodasy, zanak' i Jakoba.
14
Ireo rehetra ireo niray saina naharitra nivavaka mbamin'ny vehivavy sy Maria, renin'i Jesosy, ary ny rahalahiny.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany