Andininy
Protestanta Malagasy
15
Tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo? Moa hanala ny momba ny tenan'i Kristy va aho ka hanolotra izany ho momba ny tenan'ny vehivavy janga? Sanatria izany!
16
Moa tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy? Fa hoy Andriamanitra:Ho nofo iray ihany izy roroa (Gen 2:24) .
17
Fa izay miray amin'ny Tompo kosa dia fanahy iray aminy.
18
Mandosira ny fijangajangana. Izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tena ihany; fa ny mpijangajanga kosa dia manota mihatra amin'ny tenany.
19
Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny Fanahy Masina, Izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra? Ka tsy tompon'ny tenanareo hianareo.
20
Fa olom-boavidy hianareo; ka dia mankalazà an'Andriamanitra amin'ny tenanareo.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany