Andininy
Protestanta Malagasy
3
Fa efa maty hianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra.
4
Raha hiseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra hianareo.
5
Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany, dia fijangajangana, fahalotoana, firehetam-po, fanirian-dratsy ary fieremana, dia fanompoan-tsampy izany;
6
fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsi-fanarahana;
7
izany koa no nalehanareo fahiny, fony mbola velona taminy hianareo.
8
Fa ankehitriny, esory koa izao rehetra izao, dia fahatezerana, fiafonafonana, lolom-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo.
9
Aza mifandainga hianareo, fa efa narianareo ny toetra [olona] taloha mbamin'ny asany;
10
ary efa notafianareo ny toetra vaovao [olona], izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrik'Ilay nahary azy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany