Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ary nahare feo mahery avy tao amin'ny tempoly aho nanao tamin'ny anjely fito hoe: Mandehana, aidino amin'ny tany ny ao amin'ny lovia fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra.
2
Ary ny voalohany nandeha, dia nampidina ny tao an-doviany tamin'ny tany; ny hanisy vay ratsy sady mampahory tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidia sy niankohoka teo anatrehan'ny sariny.
3
Ary ny faharoa nampidina ny tao an-doviany tamin'ny ranomasina; dia nody ra tahaka ny ran'ny olona maty ny ranomasina; ary maty ny zava-manan-aina rehetra ao aminy.
4
Ary ny fahatelo nampidina ny tao an-doviany tamin'ny ony sy ny loharano; dia nody ra ireny.
5
Ary nahare ny anjelin'ny rano aho nanao hoe: Marina Hianao, Ilay ankehitriny sy taloha, dia ny Iray Masina, satria efa nitsara toy izany Hianao;
6
fa ny ran'ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsany, ka dia ra kosa no nomenao hosotroiny; ary tandrifiny ho azy izany.
7
Ary reko ny alitara nanao hoe: Eny, Tompo รด, Andriamanitra Tsitoha, marina sy mahitsy ny fitsaranao.
8
Ary ny fahefatra nampidina ny tao an-doviany tamin'ny masoandro; dia nasaina nandoro ny olona tamin'ny afo izy.
9
Ary main'ny hafanana be ny olona, dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra, Izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny, izay sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra Azy.
10
Ary ny fahadimy nampidina ny tao an-doviany tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia; dia tonga maizina ny fanjakany, ary ny olona nitsakotsako ny lelany noho ny fanaintainana,
11
dia niteny ratsy an'Andriamanitry ny lanitra izy noho ny fanaintainana sy ny vainy sady tsy nibebaka tamin'ny asany.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany