Andininy
Protestanta Malagasy
8
Ary ny zava-manan-aina efatra dia samy nanana elatra enina avy, sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny; ary tsy mitsahatra andro aman-alina izy manao hoe: Masina, masina , masina ny Tompo Andriamanitra Tsitoha, Ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy.
9
Ary raha ny zava-mana-aina hanome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'Ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandriananana, dia Izay velona mandrakizay mandrakizay,
10
dia hiankohoka eo anoloan'Izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ny loholona efatra amby roa-polo ka hivavaka amin'Izay velona mandrakizay mandrakizay, dia hanipy ny satroboninahitra eo anoloan'ny seza fiandrianana ka hanao hoe:
11
Hianao, Tomponay sy Andriamanitray, no miendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery; fa Hianao no nahary ny zavatra rehetra, ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany