Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Fa samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsi-famorana, fa ny ho olom-baovao."— Galatiana 6:15

"Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis; ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature."— Galates 6:15

"For having circumcision is nothing, and not having circumcision is nothing, but only a new order of existence."— Galatians 6:15