Andininy anio

Midira atsy amin'ny pejy Fifandraisana raha tianao ny haharay ireo andininy isan'andro amin'ny email.

"Koa izany fahasambarana izany moa an'ny voafora ihany va, sa an'ny tsy voafora koa? fa lazaintsika fa ny finoana no nisaina ho fahamarinan'i Abrahama."— Romana 4:9

"Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham."— Romains 4:9

"Is this blessing, then, for the circumcision only, or in the same way for those who have not circumcision? for we say that the faith of Abraham was put to his account as righteousness."— Romans 4:9

Ankizy