Andininy
Protestanta Malagasy
1
DIA niainga Jakoba ka nankany amin'ny tanin'ny zanaky ny atsinanana.
2
Dia nijery izy, ka, indro, nisy lavaka fantsakana tany an-tsaha, ary, indro, nisy ondry aman-osy telo, dia nandry teo anilany; fa teo amin'izany lavaka fantsakana izany no fampisotroan'ny olona ny andian'ny ondry aman-osy; ary lehibe ny vato teo am-bavan'ny fantsakana.
3
Ary nangonina teo ny andian'ny ondry aman-osy rehetra, dia nakodian'ny olona ny vato hiala amin'ny vavan'ny lavaka fantsakana, ka nampisotroiny ny ondry aman-osy; ary dia naveriny indray ny Vato ho eo am-bavan'ny lavaka fantsakana ho amin'ny fitoerany.
4
Ary hoy Jakoba tamin'ny olona: Ry rahalahiko, avy aiza moa hianareo? Ary hoy ireo: Avy any Harana izahay.
5
Ary hoy izy taminy: Moa mba fantatrareo va Labana, zanakalahin'i Nahora? Dia hoy izy: Fantatray ihany.
6
Ary hoy izy taminy: Tsara ihany va izy? Dia hoy izy: Tsara ihany izy; ary, indro, tamy Rahely zanani-vavy mitondra ny ondry aman-osy.
7
Ary hoy izy: Indro, mbola antoandrobe ny andro, ka tsy mbola mby amin'ny fotoana famoriana ny omby aman-ondry; ampisotroy ny ondry aman-osy, dia andeha, andraso.
8
Dia hoy izy: Tsy azonay hatao izany, raha tsy efa tafangona avokoa ny andian'ny ondry aman-osy rehetra, ka hakodian'ny olona ny vato hiala amin'ny vavan'ny lavaka fantsakana; dia vao hampisotro ny ondry aman-osy izahay.
9
Raha mbola niteny taminy izy; dia, indro, tamy Rahely nitondra ny ondry aman-osindrainy; fa mpiandry ondry izy.
10
Ary rehefa hitan'i Jakoba Rahely, zanakavavin'i Labana anadahin-dreniny, sy ny ondry aman-osin'i Labana anadahin-dreniny, dia nanatona izy ka nanakodia ny vato hiala tamin'ny vavan'ny lavaka fantsakana, dia nampisotro ny ondry aman-osin'i Labana anadahin-dreniny izy.
11
Ary Jakoba nanoroka an-dRahely, dia nanandrata ny feony ka nitomany.
12
Dia nambaran'i Jakoba tamin-dRahe]y fa havan-drainy sy zana-dRebeka izy; dia nihazakazaka Rahely nanambara izany tamin-drainy.
13
Ary rehefa ren'i Labana ny filazany an'i Jakoba, zanak'anabaviny, dia nihazakazaka nitsena azy izy ka namihina azy sy nanoroka azy ary nitondra azy ho any an-tranony. Dia nambaran'i Jakoba tamin'i Labana izany rehetra izany.
14
Ary hoy Labana taminy: Taolako sy nofoko tokoa hianao. Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba,
15
dia hoy Labana taminy: Moa na dia rahalahiko aza hianao, dia hanompo ahy maina va ? Lazao amiko izay ho karamanao.
16
Ary Labana nanan-janaka roa vavy: Lea no anaran'ny zokiny, ary Rahely no anaran'ny zandriny.
17
Ary Lea nalemy maso; fa Rahely bikana sady tsara tarehy.
18
Ary Jakoba tia an-dRahely ka nanao hoe: Hanompo anao fito taona aho hahazoako an-dRahely, zanakao faravavy.
19
Ary hoy Labana: Aleoko homena anao izy, toy izay homena lehilahy hafa; tomoera eto amiko.
20
Dia nanompo an'i Labana fito taona Jakoba hahazoany an-dRahely; ary toa andro vitsy foana teo imasony izany noho ny fitiavany azy.
21
Ary hoy Jakoba tamin'i Labana: Aiza ny vadiko, mba hanambadiako azy? fa efa tapitra ny fetr'androko.
22
Ary nampamory ny tompon-tany rehetra Labana ka nanao fanasana.
23
Kanjo nony hariva dia naka an'i Lea zanani-vavy izy ka nitondra azy ho any amin'i Jakoba; dia nanambady azy Jakoba.
24
Ary nomen'i Labana an'i Lea zanani-vavy Zilpa ankizivaviny hanompo azy.
25
Ary nony efa maraina ny andro, indro fa Lea izy; dia hoy Jakoba tamin'i Labana: Ahoana izao nataonao tamiko izao? Moa tsy Rahely va no nanompoako anao? ka nahoana no nofitahinao aho?
26
Dia hoy Labana: Tsy fanao aty amin'ny taninay ny mamoaka ny zandriny alohan'ny zokiny.
27
Tanteraho ny herinandron'ity anankiray ity, dia homenay anao koa ny anankiray noho ny fanompoana izay mbola hanompoanao ahy fito taona indray.
28
Dia nataon'i Jakoba izany, ka notanterahiny ny herinandrony; dia nomen'i Labana azy koa Rahe]y zananivavy ho vadiny.
29
Ary nomen'i Labana an-dRahely zanani-vavy kosa Bila ankizivaviny hanompo azy.
30
Dia novadin'i Jakoba koa Rahely; ary izy no tiany mihoatra noho Lea; dia nanompo an'i Labana fito taona indray izy.
31
Ary rehefa hitan'i Jehovah fa nankahalaina Lea, dia nampanan-anaka azy Izy; fa momba kosa Rahely.
32
Dia nanan-anaka Lea ka niteraka zazalahy, ary ny anarany dia nataony hoe Robena; fa hoy izy: Efa nitsinjo ny fahoriako Jehovah, fa ankehitriny dia ho tian'ny vadiko aho.
33
Dia nanan-anaka indray izy ka niteraka zazalahy; ary hoy izy: Satria ren'i Jehovah fa efa nankalahaina aho, dia nomeny ahy koa ity; dia nataony hoe Simeona ny anarany.
34
Dia nanan-anaka indray izy ka niteraka zazalahy; ary hoy izy: Ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko, fa efa niteraka zazalahy telo ho azy aho; izany no nanaovana ny anarany hoe Levy. 29:35 Dia nanan-anaka indray izy ka niteraka zazalahy; ary hoy izy: Ankehitriny dia hidera an'i Jehovah aho; izany no nanaovany ny anarany hoe Joda; dia nitsaha-jaza izy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany