Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ary Adama nahalala an'i Eva vadiny; dia nanan-anaka Eva ka niteraka an'i Kaina, ary hoy izy: Efa nahazo zazalahy tamin'i Jehovah aho.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1F20195F-6433-403B-80B2-00AF4EC4949D
2
Ary niteraka an'i Abela rahalahiny koa izy. Ary Abela dia mpiandry ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|4B4B1DA6-0476-4FA5-86BF-71E4006A03BA
3
Ary rehefa afaka elaela, dia nitondran'i Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehovah;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|9964D194-41DE-4EFE-868D-0C0CE7D2CAFC
4
fa nitondran'i Abela kosa ny voalohan-terak'ondriny, dia izay matavy. Ary Jehovah nankasitraka an' i Abela mbamin'ny fanatiny;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|D23A9D27-8E82-4359-98D8-D9AFE1C43D1D
5
fa Kaina mbamin'ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Dia tezitra indrindra Kaina, sady nanjombona ny tarehiny.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|289F7BB9-FFDA-46A4-ADEE-468971850314
6
Ary hoy Jehovah tamin'i Kaina: Nahoana no tezitra hianao? Ary nahoana no manjombona ny tarehinao?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|AEE1C106-1F11-4C4D-9BC4-86A854E37342
7
Raha tsara toetra hianao, moa tsy ho miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa hianao, dia mamitsaka eo am-baravarana ny ota; ary hianao no kendren'ny faniriany, kanefa hianao no tokony hanapaka azy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|A5741979-3C5B-40C3-8FEC-387AE76C9D05
8
Ary Kaina niteny tamin'i Abela rahalahiny; ary nony tany an-tsaha izy mirahalahy, dia nitsangana Kaina nanatona an' i Abela rahalahiny, ka namono azy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|8E19893D-3BEB-4081-9644-29013FABEF08
9
Ary hoy Jehovah tamin'i Kaina: Aiza Abela rahalahinao? Fa hoy izy: Asa; moa mpitandrina ny rahalahiko va aho?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|AB7A10DB-D849-4BE5-9844-95AF5856147A
10
Ary hoy Izy: Inona no nataonao? Ny feon'ny ran'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|D7CC557F-675E-47A2-A77B-550F03813F2F
11
Ary ankehitriny dia voaozona hianao hiala amin'ny tany onenana, izay nivava hitelina ny ran'ny rahalahinao nalatsaky ny tànanao.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|19FB9FB4-3B5D-4379-AB83-251924AC586D
12
Raha miasa ny tany hianao, tsy mba hahavokatra ho anao intsony izy; ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany hianao.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|F6703B2B-1FA8-463A-ABAF-BB4056337598
13
Dia hoy Kaina tamin'i Jehovah: Lehibe ny valin'ny heloko mihoatra noho izay zakako.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|7D9EA529-A1D4-44C9-9C4E-CBE2AE955C36
14
Indro, efa noroahinao hiala amin'ny tany onenana aho androany; dia hiery ny tavanao aho ary ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany; koa na iza na iza hahita ahy dia hamono ahy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|83F66F08-E9E8-4810-9B8A-9BC6523173EE
15
Ary hoy Jehovah taminy: Noho izany na iza na iza hamono an'i Kaina, dia hovaliana fito eny izy. Ary Jehovah nanao famantarana ho an'i Kaina; mba tsy hisy hamono azy izay rehetra hahita azy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|7D816DCF-E398-41E6-ACC1-A08106A71A78
16
Ary Kaina dia niala teo anatrehan'i Jehovah ka nonina tao amin'ny tany Noda tandrifin'i Edena.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|029A4843-76BB-4EDB-B79B-14FA5BBF96EC
17
Ary Kaina nahalala ny vadiny, dia nanan-anaka ravehivavy ka niteraka an'i Enoka; ary nanorina vohitra Kaina, ka ny anaran'ny vohitra dia nataony hoe Enoka, araka ny anaran'ny zanani-lahy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|B40E4889-BAC1-464B-B0E2-E322DD667A30
18
Ary Enoka niteraka an'Irada; ary Irada niteraka an'i Mehojaela; ary Mehojaela niteraka an'i Metosaela; ary Metosaela niteraka an'i Lameka.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|30C41D4C-FFBC-4C42-AF77-9FC2EB871B18
19
Ary Lameka nampirafy roa: ny anaran'ny anankiray Ada, ary ny anaran'ny anankiray Zila.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|103E1CA4-313C-46CB-9548-09679391FABA
20
Ary Ada niteraka an'i Jabala; izy no rain'ny mpitoetra an-day, mpiandry omby aman'ondry.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|C6D95646-71A5-40F6-B1B3-AD96292EE2F9
21
Ary ny anaran'ny rahalahiny dia Jobala; izy no rain'ny mpitendry lokanga sy mpitsoka sodina rehetra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|FE2A3080-8983-46E4-9007-8202B4EB683E
22
Ary Zila kosa niteraka an'i Tobala-kaina, mpanefy fiasana maranitra, na varahina na vy; ary ny anabavin'i Tobala-kaina dia Nama.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|0428191A-3662-416E-981D-218B08F6AEBD
23
Ary hoy Lameka tamin'ny vadiny: Ry Ada sy Zila ô, mihainoa ny feoko; Ry vadin'i Lameka, mitandrema ny teniko: Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny faharatrako.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|817418B6-0BD8-452B-AA95-CBD1AB9AD854
24
Raha valiana fito heny izay mamono an'i Kaina, Dia fito amby fito-polo heny kosa izay mamono an'i Lameka.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|793498C6-0EEC-4252-A5B7-1DC9B1C6F363
25
Ary Adama nahalala ny vadiny indray, ka dia niteraka zazalahy ravehivavy; ary ny anarany nataony hoe Seta; fa Andriamanitra, hoy izy, efa nanome ahy zanaka anankiray koa ho solon'i Abela, satria novonoin'i Kaina izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|917ED173-6786-4A8F-A411-997A69F947DF
26
Ary Seta koa niteraka zazalahy; ary ny anarany nataony hoe Enosy. Tamin’ izany no vao niantsoana ny anaran’ i Jehovah.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|71F23BC2-60D6-4935-A6AA-F64FCCAD7770
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany