Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ity no boky milaza ny taranak'i Adama: Tamin'ny andro namoronan'Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin'Andriamanitra no nanaovany azy;
2
lahy sy vavy no namoronany azy; dia nitahy azy Izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin' ny andro namoronany azy.
3
Ary rehefa telo-nolo amby zato taona ny andro niainan'i Adama, dia niteraka tahaka ny tarehiny, araka ny endriny izy; ary ny anarany nataony hoe Seta.
4
Ary ny andron'i Adama taorian'ny niterahany an'i Seta dia valon-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy.
5
Ary ny andro rehetra niainan'i Adama dia telo-nolo amby sivin-jato taona; dia maty izy.
6
Ary rehefa dimy amby zato taona ny andro niainan'i Seta, dia niteraka an'i Enosy izy.
7
Ary ny andro niainan'i Seta taorian'ny niterahany an'i Enosy dia fito amby valon-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy.
8
Ary ny andro rehetra niainan'i Seta dia roa ambin'ny folo amby sivin-jato taona; dia maty izy;
9
Ary rehefa sivi-folo taona ny andro niainan' i Enosy, dia niteraka an'i Kenana izy.
10
Ary ny andro niainan'i Enosy taorian'ny niterahany an'i Kenana dia dimy ambin'ny folo amby valon-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy;
11
Ary ny andro rehetra niainan' i Enosy dia dimy amby sivin-jato taona; dia maty izy.
12
Ary rehefa fito-nolo taona ny andro niainan'i Kenana, dia niteraka an'i Mahalalila izy.
13
Ary ny andro niainan'i Kenana taorian'ny niterahany an'i Mahalalila dia efa-nolo amby valon-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy.
14
Ary ny andro rehetra niainan'i Kenana dia folo amby sivin-jato taona; dia maty izy.
15
Ary rehefa dimy amby enim-nolo taona ny andro niainan'i Mahalalila, dia niteraka an'i lareda izy.
16
Ary ny andro niainan'i Mahalalila taorian'ny niterahany an'i lareda dia telo-nolo amby valon-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy.
17
Ary ny andro rehetra niainan'i Mahalalila dia dimy amby sivi-folo amby valon-jato taona; dia maty izy.
18
Ary rehefa roa amby enim-nolo amby zato taona ny andro niainan'i Jareda dia niteraka an'i Enoka izy.
19
Ary ny andro niainan'i lareda taorian'ny niterahany niterahany an'i Enoka dia valon-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy.
20
Ary ny andro rehetra niainan'i lareda dia roa amby enim-nolo amby sivin-jato taona; dia maty izy.
21
Ary rehefa dimy amby enim-nolo taona ny andro niainan'i Enoka, dia niteraka an'i Metosela izy.
22
Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra telon-jato taona Enoka taorian'ny niterahany an'i Metosela; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy.
23
Ary ny andro rehetra niainan'i Enoka dia dimy amby enim-nolo amby telon-jato taona.
24
Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra Enoka; ka tsy hita izy, fa nentin'Andriamanitra.
25
Ary rehefa fito amby valo-nolo amby zato taona ny andro niainan'i Metosela, dia niteraka an'i Lameka izy.
26
Ary ny andro niainan'i Metosela taorian'ny niterahany an'i Lameka dia roa amby valo-nolo amby fiton-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy.
27
Ary ny andro rehetra niainan'i Metosela dia sivy amby enim-nolo amby sivin-jato taona; dia maty izy.
28
Ary rehefa roa amby valo-nolo amby zato taona ny andro niainan'i Lameka, dia niteraka zazalahy izy;
29
ary ny anarany nataony hoe Noa, fa hoy izy: Ity no hamnionona antsika amin'ny asantsika sy ny fisasaran'ny tànantsika noho ny tany izay voaozon'i Jehovah.
30
Ary ny andro niainan'i Lameka taorian'ny niterahany an'i Noa dia dimy amby sivi-folo amby diman-jato taona; ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy.
31
Ary ny andro rehetra niainan'i Lameka dia fito amby fito-nolo amby fiton-jato taona; dia maty izy.
32
Ary rehefa diman-jato taona Noa, dia niteraka an'i Sema sy Hama ary lafeta izy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany