Andininy
Protestanta Malagasy
39
Dia nolazain'i Mosesy tamin'ny Zanak'Isiraely rehetra izany teny izany; ka dia nanjoretra tery ny olona.
40
Dia nifoha maraina koa izy ary niakatra tany an-tampon'ny tendrombohitra ka nanao hoe: Indreto izahay hiakatra ho any amin'ny tany izay nolazain'i Jehovah, fa efa nanota izahay.
41
Dia hoy Mosesy: Nahoana no mbola mandika ny didin'i Jehovah hianareo? fa tsy hambinina izany.
42
Aza miakatra, fa tsy momba anareo Jehovah,
43
fandrao ho resy eo anoloan'ny fahavalonareo hianareo; fa ny Amalekita sy ny Kananita dia eo anoloanareo, ka ho lavon-tsabatra hianareo; satria niala tamin'ny fanarahana an'i Jehovah hianareo, dia tsy homba anareo Izy.
44
Kanjo sahisahy foana izy ka niakatra teo an-tampon'ny tendrombohitra ihany; nefa Mosesy sy ny fiaran'ny faneken'i Jehovah tsy niala teo an-toby.
45
Dia nidina ny Amalekita sy ny Kananita, izay nonina teo amin'izany tendrombohitra izany, ka namely azy ary nanorotoro azy hatrany Horma.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany