Andininy
Protestanta Malagasy
12
Mitandrema ny andro Sabata hanamasina azy, araka izay nandidian'i Jehovah Andriamanitrao anao.
13
Henemana no hiasanao sy hanaovanao ny raharahanao rehetra.
14
Fa Sabatan'i Jehovah Andriamanitrao ny andro fahafito; koa aza manao raharaha akory hianao amin'izany, na ny zanakao-lahy, na ny zanakao-vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao, na ny ombinao, na ny borikinao, na ny biby fiompinao rehetra, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao; mba hitsaharan'ny ankizilahinao sy ny ankizivavinao tahaka anao koa.
15
Ary tsarovy fa andevo tany amin'ny tany Egypta hianao, ka tànana mahery sy sandry nahinjitra no nitondran'i Jehovah Andriamanitrao anao nivoaka avy tany; izany no nandidian'i Jehovah Andriamanitrao anao hitandrina ny andro Sabata.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany