Andininy
Protestanta Malagasy
4
Mihainoa, ry Isiraely: Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany.[Na: Mihainoa, ry Isiraely: Jehovah Andriamanitra, Jehovah dia iray ihany.]
5
Ary tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra.
6
Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiako anao anio izao.
7
Dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resaho, na mipetraka ao an-tranonao hianao, na mandeha any an-dàlana, na mandry, na mifoha;
8
ary fehezo ho famantarana eo amin'ny tànanao ireny, ary aoka ho fehy fampahatsiarovana eo ambonin'ny handrinao,[Heb. eo ambonin'ny elanela-masonao.]
9
ary soraty eo amin'ny tolam-baravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany