Andininy
Protestanta Malagasy
11
dia mitandrema, fandrao hadinoinao Jehovah Andriamanitrao, ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàny, izay andidiako anao anio;
12
fandrao -- rehefa nihinana hianao ka voky ary nanao trano tsara ka mitoetra ao,
13
ary mihamaro ny ombinao sy ny ondry aman-osinao, ary mitombo koa ny volafotsinao sy ny volamenanao, ary mitombo ny fanananao rehetra --
14
dia hiavonavona ny fonao, ka hohadinoinao Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, tamin'ny trano nahandevozana, --
15
Izay nitondra anao tany amin'ny efitra lehibe sady mahatahotra, izay misy menaran'afo[Heb. sarafa.] sy maingoka, dia ny tany mangentana tsy misy rano, ary nampivoaka rano ho anao avy tamin'ny vatolampy afovato, --
16
Izay nanome anao mana hohanina tany an-efitra, dia zavatra tsy fantatry ny razanao, mba hampanetry tena anao sy hizaha toetra anao ary hanisy soa anao any am-parany;
17
ary andrao hianao hanao anakampo hoe: Ny tanjako sy ny herin'ny tànako no nahavoriako izao harena izao;
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany