Rota 3: 1-11

Andininy
Protestanta Malagasy
1
Dia hoy Naomy rafozani-vavy taminy: Tsy hitady izay tokantrao hahitanao fiadanana va aho, anaka, mba hahasoa anao?
2
Ary ankehitriny, tsy isan'ny havantsika va Boaza, tompon'ny ankizivavy izay niarahanao? Indro, mikororoka vary hordea eo am-pamoloana izy anio alina.
3
Koa mandroa sy mihosora diloilo ary miakanjoa, dia midìna any am-pamoloana; nefa aza atao fanta-dralehilahy akory hianao, raha tsy efa avy nihinana sy nisotro izy.
4
Ary rehefa mandry izy, dia fantaro izay andriany, ary midìra, ka songay ny lamba eo an-tongony, dia mandria eo hianao; ary holazainy aminao izay hataonao.
5
Dia hoy izy taminy: Eny, fa hataoko izay rehetra lazainao amiko.
6
Dia nidina tany am-pamoloana izy ka nanao araka izay rehetra nandidian'ny rafozani-vavy azy.
7
Ary rehefa avy nihinana sy nisotro Boaza, ka faly ny fony, dia nandeha handry teo amin'ny faran'ny antontam-bary izy; fa nandeha nitsaitsaika kosa Rota, dia nanonga ny lamba teo an-tongony ka nandry teo.
8
Ary nony namatonalina, dia taitra ralehilahy ka niarina hitsapa, ary, indro, nisy vehivavy nandry teo an-tongony.
9
Dia hoy izy: Iza moa izato? Ary hoy kosa ravehivavy: Rota zatovovavinao aho; mba rakofy ny lambanao ny zatovovavinao, fa havana mahavotra hianao.
10
Dia hoy izy: Hotahian'i Jehovah anie hianao, anaka; efa nanao soa be lavitra tamin'ny ato aoriana hianao noho ny tamin'ny voalohany, noho ny tsy nanarahanao zatovo, na ny malahelo, na ny manan-karena.
11
Koa ankehitriny, anaka, aza matahotra; hataoko aminao izay rehetra angatahinao; fa fantatr'izay rehetra ao an-tanànan'ny fireneko fa vehivavy tsara hianao.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany