Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ary Samoela zaza nanao fanompoam-pivavahana tamin'i Jehovah teo anatrehan'i Ely. Ary tamin'izany andro izany efa nahàlana ny tenin'i Jehovah: tsy nisy fahitana niseho loatra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|A8EC1476-7BBE-4CF0-B92A-AAD2D1795A95
2
Ary tamin'izany andro izany, raha nandry tao amin'ny fandriany Ely (efa pahina ny masony, ka tsy nahita izy),
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|27D5DA2E-E68E-4403-85D2-61E8CCAA5F3E
3
sady tsy mbola maty ny jiron'Andriamanitra, ary Samoela efa nandry tao amin'ny tempolin'i Jehovah, izay nisy ny fiaran'Andriamanitra,
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|60688C02-72A9-4FBA-BAF5-45083241B18D
4
dia niantso an'i Samoela Jehovah, ary izy namaly hoe: Inty aho.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|116E375D-6767-4865-B46E-6A6ED356B14E
5
Dia nihazakazaka nankeo amin'i Ely izy ka nanao hoe: Inty aho, fa niantso ahy ianao. Fa hoy Ely: Tsy niantso aho, andeha mandry ihany. Dia lasa nandry izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1912D037-D743-435C-87FA-EA6B2C439AB6
6
Ary Jehovah niantso azy indray hoe: Ry Samoela! Dia nifoha Samoela ka nankao amin'i Ely ary nanao hoe: Inty aho, fa niantso ahy ianao. Fa hoy izy: Tsy niantso aho, anaka; andeha mandry ihany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|CA6853A9-F16E-4073-A44F-D5FC49856DFD
7
Ary Samoela tsy mbola nahalala an'i Jehovah, sady tsy mbola nanehoana ny tenin'i Jehovah izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|19FDA26D-2C2A-49EC-B27E-8C86902E4A1B
8
Ary Jehovah niantso an'i Samoela indray fanintelony. Dia nifoha izy ka nankao amin'i Ely ary nanao hoe: Inty aho, fa niantso ahy ianao. Dia fantatr'i Ely fa Jehovah no niantso ny zaza.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|406624AC-7E8A-44B5-8718-767743432AE6
9
Ary hoy Ely tamin'i Samoela: Andeha mandry ihany; ary raha tàhiny miantso anao Izy, dia valio hoe: Mitenena, Jehovah ô; fa mihaino ny mpanomponao. Dia lasa Samoela nandry tao amin'ny fandriany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|C8E8D279-7342-4886-8D86-E5759A1BA0DB
10
Ary avy Jehovah, dia nitsangana ka niantso toy ny teo ihany hoe: Ry Samoela, ry Samoela ô! Dia namaly Samoela hoe: Mitenena, fa mihaino ny mpanomponao.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|F0ACA23B-DE58-4C16-8946-62F183DCD02D
11
Ary hoy Jehovah tamin'i Samoela: Indro, Izaho hanao zavatra eo amin'ny Isiraely, ka izay rehetra mandre izany, dia hangintsingintsina ny sofiny roa.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|DB93E7E2-48EA-419B-9A38-241D65B9821B
12
Amin'izany andro izany dia hotanterahiko amin'i Ely izay zavatra rehetra voalazako ny amin'ny taranany: hatomboko izany, ka dia hotanterahiko.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|F0AE4305-5092-4D1A-B319-1F6B96BB2517
13
Fa efa nambarako taminy fa hotsaraiko mandrakizay ny taranany noho ny heloka izay fantany, satria ny zanany nahatonga ozona ho an'ny tenany, nefa tsy nosakanany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|30803E17-64B0-418B-890E-8198CCB625F3
14
Koa izany no nianianako ny amin'ny taranak'i Ely fa tsy hisy fanatitra hahafaka ny helony mandrakizay.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|A548B22C-E7E1-4E00-A717-279C1EAC5FB9
15
Ary nandry Samoela mandra-pahamarain'ny andro, dia namoha ny varavaran'ny tranon'i Jehovah izy. Ary Samoela natahotra hilaza ny fahitana tamin'i Ely.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|D3E6C83C-043E-44CF-8425-C1C0BE7F692D
16
Fa Ely niantso an'i Samoela ka nanao hoe: Ry Samoela, zanako! Dia hoy izy: Inty aho.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|E803CC22-EE99-43A7-AFF4-72F43EBE7FBE
17
Ary hoy izy: Inona no zavatra nolazain'i Jehovah taminao? masìna ianao, aza afeninao ahy; hataon'Andriamanitra aminao anie izany, eny, mihoatra noho izany aza, raha nisy afeninao ahy ny zavatra rehetra nolazainy taminao.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|623D8F14-7C31-4B56-BC22-FA558F22FA54
18
Dia nambaran'i Samoela azy avokoa ny zavatra rehetra, ka tsy nisy nafeniny azy. Dia hoy Ely: Izy no Jehovah, aoka Izy hanao izay sitraky ny fony.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|28F9BABC-6CC4-4624-BD60-4F171B4C4AB4
19
Ary nitombo Samoela, sady nomba azy Jehovah, ka tsy nisy navelany ho raraka an-tany ny teniny.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|CB113757-1EF7-4403-89BB-85BA1C1B8A4F
20
Ary ny Isiraely rehetra hatrany Dana ka hatrany Beri-sheba nahalala fa efa mpaminanin'i Jehovah tokoa Samoela.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|9FBE95B8-018C-4D9E-84C7-576039106467
21
Dia niseho tao Silo indray Jehovah; fa niseho tamin'i Samoela tao Silo Jehovah tamin'ny teniny.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|33EC0836-0AFD-448C-83C4-E573D0D18D3C
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany