Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ary nony afaka izany, dia avy hiady tamin'i Josafata ny taranak'i Moaba sy ny taranak'i Amona mbamin'ny any ankoatry ny Amonita.[Na: (mbamin'ny Meonita); izahao xxvi. 7.]
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|9920EAAD-B3E9-47C7-A4C5-74298C0F378D
2
Ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe: Indreo, misy olona betsaka avy any an-dafin'ny ranomasina, dia avy any Syria, ho avy hiady aminao; ary indreo izy ao Hazezon-tamara (En-jedy izany).
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|721F3C1C-35CC-4934-B786-02B2E93CACD1
3
Dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an'i Jehovah sady niantso andro fifadian-kanina ho an'ny tanin'ny Joda rehetra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|828CC1DB-F5AD-40BF-A3DD-BF9570552575
4
Dia niangona ny Joda hangataka famonjena amin'i Jehovah; eny, avy tamin'ny tanànan'ny Joda rehetra hitady an'i Jehovah izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|3C1BDA5F-CA04-40C6-A52D-DAA8FE66CCB5
5
Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'ny Joda sy Jerosalema, tao amin'ny tranon'i Jehovah, teo anoloan'ny kianja vaovao,
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|8154BBDB-D5FA-4370-B7A7-028A65608932
6
ka nanao hoe: Ry Jehovah ô, Andriamanitry ny razanay, tsy Hianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny, Hianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra, ary eo an-tànanao ny hery sy ny fahefana, ka tsy misy mahasakana Anao.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|2011E6E1-B424-404B-BE2B-79EBFDB5A933
7
Ry Andriamanitray ô, tsy Hianao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity hiala teo anoloan'ny Isiraely olonao ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranak'i Abrahama sakaizanao?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|A5C2DF7A-FD81-4C19-9A23-BFE3A497F8F8
8
Ary nonina taty izy ka nanao fitoerana masina teto ho an'ny anaranao sady nanao hoe:
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|88D89036-56C3-4483-B5E1-AA11DDEA3BBA
9
Raha manjo anay ny loza, na sabatra, na famaliana, na areti-mandringana, na mosary, ary hitsangana manatrika ity trano ity sy eto anatrehanao izahay (fa ny anaranao no amin'ity trano ity) ka hitaraina aminao amin'ny fahorianay, dia hihaino Hianao ka hamonjy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|B21AC72D-DA2E-48AF-BB94-E3A595C5B11D
10
Koa indreo ny taranak'i Amona sy Moaba ary ny avy any an-tendrombohitra Seïra, dia ilay tsy navelanao hotafihin'ny Isiraely, fony izy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, ka nivily fa tsy nandringana azy;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|2B8F522E-6675-4AB8-86E0-A699F20D2FE0
11
nefa indreo izy mamaly ratsy anay ka avy handroaka anay amin'ny lova nomenao anay.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|7C78C369-A719-453A-8160-DE52D953C16E
12
Ry Andriamanitray ô, tsy hitsara azy va Hianao? Fa izahay dia tsy manan-kery hanohitra ireo olona betsaka ireo, izay avy hamely anay, koa tsy hitanay izay hataonay; fa Hianao no andrandrain'ny masonay.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|0FA5EBD1-47F9-4F66-8665-C7AB9703C3D0
13
Ary ny Joda rehetra mbamin'ny vadiny aman-janany koa dia samy nitsangana teo anatrehan'i Jehovah.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|99FC87E0-2B95-4455-97F5-03162B7F9E3F
14
Ary Jahaziela, zanak'i Zakaria, zanak'i Benaia, zanak'i Jeiela, zanak'i Matania, Levita amin'ny taranak'i Asafa, dia voatsindrin'ny Fanahin'i Jehovah teo amin'ny fiangonana
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|F32FCB0A-C6BB-46ED-85B1-270A70E82583
15
ka nanao hoe: Mihainoa hianareo, ry Joda rehetra sy ry mponina any Jerosalema, ary hianao, ry Josafata mpanjaka: Izao no lazain'i Jehovah aminareo: Aza matahotra na mivadi-po ny amin'ireo olona betsaka ireo, fa tsy anareo ny ady, fa an'Andriamanitra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|AD274B3D-DDEC-45F0-830E-C028293EF07F
16
Rahampitso dia midìna hiady aminy hianareo; fa, indreo, hiakatra amin'ny fiakarana Ziza izy; ary hianareo hahita azy eo amin'ny faran'ny lohasahan-driaka tandrifin'ny efitr'i Jeroela.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|E5C927D9-FEEA-4047-986C-82BFC5048D61
17
Tsy hianareo anefa no hiady amin'ity; mijanôna tsara, fa ho hitanareo ny hamonjen'i Jehovah anareo, ry Joda sy Jerosalema. Aza matahotra na mivadi-po, fa rahampitso dia mivoaha hiady aminy; fa Jehovah no momba anareo.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|43DCF591-BF74-466A-930C-5A18D2075178
18
Dia niankohoka tamin'ny tany Josafata; ary ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerosalema niankohoka teo anatrehan'i Jehovah koa ka nivavaka.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|2BB7D5FD-574E-47CD-A1F3-C4E911CE6057
19
Dia nitsangana ny Levita, taranaky ny Kehatita sy taranaky ny Koraïta, mba hidera an'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, tamin'ny feo mahery indrindra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|31F3FFDB-C0AD-42E7-AC0A-3F5FE2AA5BE5
20
Ary nifoha maraina koa izy, dia niainga nankany an-efitr'i Tekoa; ary nony nivoaka izy, dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe: Mihainoa ahy, ry Joda, sy hianareo, ry mponina eto Jerosalema: Minoa an'i Jehovah Andriamanitrareo, dia ho tafatoetra hianareo; minoa ny mpaminaniny, dia hambinina hianareo.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|447C0D62-0ECF-446B-81DE-F6E31C6A0F7A
21
Ary rehefa niara-nihevitra tamin'ny olona izy, dia nanendry mpihira ho an'i Jehovah hidera amin'ny fihaingoana masina, raha mivoaka eo anoloan'ny olona efa voaomana hiady, ka nanao hoe: Miderà an'i Jehovah, fa mandrakizay ny famindrampony.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|FC6B96F7-41CA-487C-8362-32676111257B
22
Ary raha vao nanomboka nihoby sy nidera ireo, dia nasian'i Jehovah otrika hamely ny taranak'i Amona sy Moaba sy ny avy any an-tendrombohitra Seïra, izay avy hamely ny Joda, ka dia resy ireo.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|63BB1DA0-3F55-470D-8C7E-C36666D82EB3
23
Dia nitsangana ny taranak'i Amona sy Moaba namely ny avy any an-tendrombohitra Seïra ka namono sy nandringana azy; ary nony voaringany ny mponina tany Seïra, dia nifandringana kosa izy samy izy ihany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|E0827463-E4DB-4533-A08A-6C6E55132445
24
Ary nony tonga teo amin'ilay fitazanana any an-efitra ny Joda, dia nijery ireo olona betsaka ireo izy, koa, indreo, nisy faty niampatrampatra tamin'ny tany, fa tsy nisy afa-nandositra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|FCC04CD6-92E8-4659-976C-11234A1116C9
25
Ary avy hamabo azy Josafata sy ny vahoakany, dia nahita harena betsaka sy faty[Na: (fitafiana).] ary fanaka sarobidy teo izy, ka dia namabo mihoatra noho izay zakany ho entina; ary hateloana no nanangonany ny babo, fa be dia be ireny.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|B94EB404-05D8-454F-91BA-29F79B7FD50D
26
Ary tamin'ny andro fahefatra dia nivory tao amin'ny lohasaha Beraka[Beraka = Fisaorana.] izy, fa tany no nisaorany an'i Jehovah; koa izany no nanaovany izany tany izany hoe Lohasaha Beraka mandraka andro-any.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|6FA2E266-AFD8-4C70-8C34-1B80C8E429CD
27
Koa dia niverina ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy Jerosalema, ary Josafata nitarika azy hankany Jerosalema indray tamin'ny fifaliana, fa Jehovah nampifaly azy tamin'ny fahavalony.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|F318C60B-C951-48C7-8FD9-3E50FCEF2D6C
28
Ary tonga tany Jerosalema izy nitondra valiha sy lokanga ary trompetra ka nankao an-tranon'i Jehovah.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|9D2527A2-7BEE-40F5-9C67-17A4F55DD879
29
Ary ny fahatahorana an'Andriamanitra nahazo ny fanjakana rehetra manodidina, nony efa reny fa Jehovah no niady tamin'ny fahavalon'ny Isiraely.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|C30C6ABC-6B92-4D82-8407-E2CA179C0A50
30
Ary nandry fahizay ny fanjakan'i Josafata; fa nomen'Andriamaniny fiadanana tamin'ny manodidina izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|3ABE7B6D-6068-4457-B89B-CDF3A070F22C
31
Ary Josafata nanjaka tamin'ny Joda; dimy amby telo-polo taona izy, fony vao nanjaka, ary dimy amby roa-polo taona no nanjakany tany Jerosalema, ary ny anaran-dreniny dia Azoba, zanakavavin'i Sily.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|8A4C4EC5-E0A9-435B-991D-E2538E922044
32
Ary nandeha tamin'ny làlana nalehan'i Asa rainy izy ka tsy niala tamin'izany, fa nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|38FE1707-5BE0-42CD-97D0-1A3F7987516E
33
Kanefa ny fitoerana avo tsy mba noravana; fa ny olona tsy mbola nampiomana ny fony hitady an'Andriamanitry ny razany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|D43D0445-AEB8-438D-9B1C-5E57C117364A
34
Ary ny tantaran'i Josafata sisa, na ny voalohany na ny farany, indro, efa voasoratra ao amin'ny tenin'i Jeho, zanak'i Hanany, izay nakambana ao amin'ny bokin'ny mpanjakan'ny Isiraely, izany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|3E0A377F-0044-4028-B1F4-429081BF6DF0
35
Nefa nony afaka izany, Josafata, mpanjakan'ny Joda, nikambana tamin'i Ahazia, mpanjakan'ny Isiraely, izay nanao ratsy;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|15C4D1B0-D5BD-462C-AFF9-F712FF6DF67A
36
ary nikambana taminy hanao sambo hankany Tarsisy izy, ka tao Ezion-gebera no nanaovany azy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|B24E9979-EB48-42BE-A37F-E61A86AC6013
37
Ary Eliezera, zanak'i Dodavaho, avy any Maresa, naminany ny amin'i Josafata hoe: Noho ny nikambananao tamin'i Ahazia dia horavan'i Jehovah ny asanao. Ary nahavakiana ny sambo ka tsy nahazo nankany Tarsisy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|2E6C36A5-1337-426D-9391-A2DA386B1FCB
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany