Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ary Josafata lasa nodi-mandry any amin'ny razany, dia nalevina tao amin'ny razany tao an-Tanànan'i Davida izy; ary Jehorama zanany no nanjaka nandimby azy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|7B3F7850-A905-4D7D-87C9-FC5AC29AE570
2
Ary nanan-drahalahy, zanak'i Josafata, koa izy, dia Azaria sy Jehiela sy Zakaria sy Azaria sy Mikaela ary Sefatia; ireo rehetra ireo no zanak'i Josafata, mpanjakan'ny Isiraely.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|330A7F70-1DED-4AF0-B769-033CC9DC8F2D
3
Ary nomen-drainy harena betsaka ireo, dia volafotsy sy volamena ary zava-tsoa mbamin'ny tanàna sasany mimànda tany Joda; fa ny fanjakana kosa dia nomeny an'i Jehorama, satria izy no lahimatoa.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|DF2548D9-B101-4D91-86A4-43DBF0E215E0
4
Ary raha vao nanjaka tamin'ny fanjakan'ny rainy Jehorama, dia nitombo hery izy ka namono ny rahalahiny rehetra mbamin'ny mpanapaka sasany tamin'ny Isiraely koa tamin'ny sabatra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|E852133C-7927-42C6-ADB3-78CB38D8C03C
5
Roa amby telo-polo taona Jehorama, fony izy vao nanjaka, ary valo taona no nanjakany tany Jerosalema.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|D05A21CD-02ED-4AD3-82C7-25C8072DC95E
6
Ary nandeha tamin'ny làlan'ny mpanjakan'ny Isiraely izy, dia tahaka ny nataon'ny taranak'i Ahaba, fa zanakavavin'i Ahaba no vadiny, -- eny, nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|AAF2B67E-2F56-4E1B-BD5D-BBCDB16636CA
7
Nefa Jehovah tsy nety nandringana ny taranak'i Davida noho ny fanekena nataony tamin'i Davida sy ny nilazany fa homeny jiro mandrakizay izy mbamin'ny taranany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|60C29F9E-E1BD-4D2F-BDC0-F878B2160840
8
Tamin'ny andron'i Jehorama no niodinan'ny Edomita ka tsy nanoa ny Joda, fa nanangana mpanjaka ho azy izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|FF011CE6-F468-4632-AE00-6D601A30887B
9
Ka dia nivoaka Jehorama sy ireo mpanapaka nitondra ny kalesiny rehetra; ary nanaovany latsak'alina ny Edomita izay nanodidina azy sy ny komandin'ny kalesy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|B20E490B-06C3-4DB6-8892-86802D2A4B60
10
Nefa ny Edomita mbola niodina ka tsy nanoa ny Joda ihany ambaraka andro-any. Ary tamin'izany andro izany Libna koa niodina tsy nety nanoa an'i Jehorama, satria efa nahafoy an'i Jehovah, Andriamanitry ny razany, izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|6BAF5205-7965-457D-BE2D-D1278B18A4E2
11
Ary nanao fitoerana avo teny an-tendrombohitr'i Joda koa izy sady nampijangajanga ny mponina tany Jerosalema ary nitaona ny Joda mangingina hanao izany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|C5ACFBE5-3015-4D9A-9F91-7902C6DE013E
12
Ary nisy taratasy avy tamin'i Elia mpaminany tonga tao aminy nanao hoe: Izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitr'i Davida rainao: Noho ny tsy nandehananao tamin'ny làlan'i Josafata rainao, na ny làlan'i Asa, mpanjakan'ny Joda,
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|6458547A-810A-4651-A39C-E0703711776D
13
fa nandeha tamin'ny làlan'ny mpanjakan'ny Isiraely kosa hianao ka nampijangajanga ny Joda sy ny mponina any Jerosalema toy ny fijangajangan'ny taranak'i Ahaba, sady novonoinao koa ny rahalahinao nateraky ny rainao, izay tsara noho hianao,
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|630C649D-4F10-4E47-8FBE-8E5732740865
14
dia, indro, hasian'i Jehovah areti-mandringana ny vahoakanao sy ny zanakao sy ireo vadinao mbamin'ny biby fiompinao rehetra;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|8149E734-38F2-4C65-B628-3BE1FD7D1368
15
ary hianao koa ho azon'ny aretina mafy, dia aretina amin'ny tsinainao, mandra-pialàlan'ny tsinainao isan-andro isan-andro noho ny aretina.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|5E85F440-CDE0-474D-A269-32B5A31F31C8
16
Ary Jehovah namporisika ny Filistina sy ny Arabo izay ao akaikin'ny Etiopiana hamely an'i Jehorama;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|93800BAB-9A99-43D2-A9BB-018FFA83EB22
17
ary niakatra tany Joda ireo ka nisesika tao, dia nobaboiny ny fananana rehetra izay an'ny ankohonan'ny mpanjaka mbamin'ny zanany sy ny vadiny koa, ka tsy nisy zanany intsony, afa-tsy Joahaza faralahiny ihany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1FD1F937-B802-4D0C-8AD8-038E2CC2124E
18
Ary nony afaka izany rehetra izany, dia nasian'i Jehovah aretina tsy azo sitranina tamin'ny tsinainy izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|A96BA0EC-D312-484C-B69F-0993230A7804
19
Ary rehefa ela, nony afaka roa taona, dia nialàla ny tsinainy azon'ny aretiny; ka dia maty tamin'ny fangirifiriana mafy izy. Ary ny vahoakany tsy mba nandoro zavatra ho fisaonana azy toy ny nataony tamin'ny razany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|43DA9958-AD11-4994-A10B-50679033A9CC
20
Roa amby telo-polo taona izy, fony vao nanjaka, ary valo taona no nanjakany tany Jerosalema; koa lasa tsy nisy nalahelo azy izy. Ary nalevina tao an-Tanànan'i Davida ihany izy, nefa tsy mba tao amin'ny fasan'ny mpanjaka.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|862ED76B-3FE6-4F31-AEEB-9A34D6B7554E
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany