Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ary noho izany rehetra izany dia manao fanekena mafy izahay, ka soratanay izany ary manisy tombo-kase eo aminy ny mpanapaka anay sy ny Levitanay ary ny mpisoronay.
2
Ary ny nanisy tombo-kase dia Nehemia governora, zanak'i Hakalia, sy Zedekia,
3
ary Seraia, Azaria, Jeremia,
4
Pasora, Amaria, Malkia,
5
Hatosy, Sebania, Maloka,
6
Harima, Meremota, Obadia,
7
Daniela, Ginetona, Baroka,
8
Mesolama, Abia, Miamina,
9
Mazia, Bilgay, Semaia; samy mpisorona ireo.
10
Ary ny Levita kosa dia Jesoa, zanak'i Azania, Binoy isan'ny zanak'i Henadada, ary Kadmiela;
11
ary ny rahalahin'ireo dia Sebania, Hodia, Kelita, Pelaia, Hanana,
12
Mika, Rehoba, Hasabia,
13
Zakora, Serebia, Sebania,
14
Hodia, Bany Benino.
15
Ary ny loholona kosa dia Parosy, Pahata-moaba, Elama, Zato, Bany,
16
Bony, Azgada, Bebay,
17
Adonia, Bigvay, Adina,
18
Atera, Hezekia, Azora,
19
Hodia, Hasoma, Bezay,
20
Harifa, Anatota, Nebay,
21
Magpiasy, Mesolama, Hezira,
22
Mesezabela, Zadoka, Jadoa,
23
Pelatia, Hanana, Anaia,
24
Hosea, Hanania, Hasoba,
25
Halohesy, Pila, Sobeka,
26
Rehoma, Hasabna, Mahaseia,
27
Ahia, Hanana, Anana,
28
Maloka, Harima, Bana.
29
Ary ny olona sisa, dia ny mpisorona sy ny Levita sy ny mpiandry varavarana sy ny mpihira sy ny Netinima, ary izay rehetra efa niavaka tamin'ny tompon-tany hanaraka ny lalàn'Andriamanitra mbamin'ny vadin'ireo sy ny zananilahy ary ny zananivavy, izay rehetra efa nahahaino,
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany