Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ary ny mpanjaka sy Hamana dia nankao amin'i Estera, vadin'ny mpanjaka, ho ao amin'ny fanasana.
2
Ary hoy indray ny mpanjaka tamin'i Estera teo am-pisotroan-divay tamin'ny andro faharoa: Inona no angatahinao, ry Estera, vadin'ny mpanjaka ? Fa homena anao izany. Ary inona ange no tadiavinao ? Fa na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakana aza dia hotovina izany.
3
Dia namaly Estera, vadin'ny mpanjaka, ka nanao hoe: Raha mahita fitia eto imasonao Ary aho, ry mpanjaka, ka sitraky ny mpanjaka, dia aoka homena ahy ny aiko araka ny fifonako Ary ny fireneko araka ny fangatahako;
4
fa namidy izahay, dia izaho sy ny fireneko, mba haringana sy hovonoina Ary haripaka; fa raha tàhiny namidy ho andevolahy sy ho andevovavy izahay, dia ho nangina ihany aho; kanefa anie tsy mahonitra ny fatiantoky ny mpanjaka tsinona ilay fahavalo e.
5
Dia namaly Ahasoerosy mpanjaka ka nanao tamin'i Estera, vadin'ny mpanjaka, hoe: Iza moa izany, Ary aiza no hisy hasesiky ny fony hanao izany akory ?
6
Fa hoy Estera: Io Hamana ratsy fanahy io no rafilahy sy fahavalo! Dia raiki-tahotra teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny vadin'ny mpanjaka Hamana.
7
Ary tezitra dia tezitra ny mpanjaka, dia nitsangana niala teo am-pisotroan-divay ho eny an-tanimbolin'ny trano; Ary Hamana kosa nitsangana hangataka ny ainy tamin'i Estera, vadin'ny mpanjaka, satria hitany fa misy loza hamelin'ny mpanjaka azy.
8
Ary ny mpanjaka niverina avy teo an-tanimbolin'ny trano ho ao amin'ilay efa nisotroany divay teo, Ary Hamana sendra niapoka tamin'ny farafara nandriandrian'i Estera. Dia hoy ny mpanjaka: Moa hisavika ny vadin'ny mpanjaka eto anatrehako eto an-trano va io ? Raha vantany vao naloaky ny vavan'ny mpanjaka izany teny izany, dia nsy nanarona ny tavan'i Hamana.
9
Ary Harbona, tsindranolahy anankiray izay teo anatrehan'ny mpanjaka, dia nilaza hoe: Indro miorina eo akaikin'ny tranon'i Hamana ny hazo, dimam-polo hakiho ny hahavony, izay nataon' i Hamana hanantonany an'i Mordekay, ilay niteny soa ho an'ny mpanjaka. Dia hoy ny mpanjaka: Ahantony amin'io izy.
10
Ary Hamana dia nahantony tamin'ilay hazo efa natsangany hanantonana an'i Mordekay. Dia vao izay no nionona ny fahatezeran'ny mpanjaka.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany