Andininy
Protestanta Malagasy
1
DIA namaly Joba ka nanao hoe:
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|07CF0043-E3DC-49D2-A27D-5DD892DE3BAD
2
Mihainoa dia mihainoa ny teniko, Ary aoka izany no ho fampiononanareo ahy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|DC23E10F-3423-4E21-B375-1F28F090C1DF
3
Mandefera amiko hianareo, fa mba hiteny kosa aho izao; Ary rehefa tapitra ny teniko, dia mandatsalatsà ihany indray hianareo.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|D5E7ED21-7005-4E18-8054-20750EF4597F
4
Raha ny amiko, moa ny ataon'ny olona va no itarainako? Ary raha izany, nahoana no hahalefitra ny fanahiko?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|ABF5EDEF-E1FC-48D5-A4BC-57B6C226641A
5
Jereo aho, dia aoka ho talanjona hianareo, Ary mitampena vava.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|18E72054-1A97-444A-8103-F981EE22DF23
6
Eny, raha mahatsiaro izany aho, dia raiki-tahotra, Sady toran-kovitra ny tenako
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|DEE7A212-3848-4DE1-BE9B-A2E8C8CE73A7
7
Nahoana no velona ny ratsy fanahy Ka sady tratrantitra no be hery?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|129455B4-BDC6-4289-AD34-6E16F6E8E3BF
8
Ny zanany koa mitomoetra tsara eo anatrehany, Ary ny zafiny eo anoloany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|AEBF780A-59E7-44CD-8D68-624882B6D120
9
Ny ankohonany miadana ka tsy manan-tahotra, Ary ny tsorakazon'Andriamanitra tsy mamely azy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|A74C9D7C-6052-45FF-AB7D-7D849913249A
10
Ny ombilahiny mampiteraka ka mahavanona; Ny ombivaviny miteraka ka tsy mamotsotra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|ABB3FE3A-60DF-4A2F-82D5-144D9465542A
11
Mamoaka ny zanany madinika toy ny ondry aman-osy izy, Ka mikoriana ny zanany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|829142A7-1A0C-42E3-B659-99716C66BDC6
12
Mihoby mitondra ampongatapaka sy lokanga izy Ary mifaly amin'ny feon-tsodina.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|7FEED130-42CD-4EE8-8F75-224E259D4644
13
Mandany ny androny amin'ny fahafinaretana izy; Amin'ny indray mipì-maso monja no idinany any amin'ny fiainan-tsi-hita. [Heb. Sheola]
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|211A8008-A95A-4099-826A-5848C5EA58EE
14
Kanefa anie ireo no manao amin'Andriamanitra hoe: Mialà aminay! Fa tsy mba irinay ny hahalala ny làlanao.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|D796943F-561D-4A53-AECF-A23F6791CCE2
15
Zinona izay Tsitoha, no hotompoinay? Ary inona no soa ho azonay, raha mivavaka aminy?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1FCBF403-8F8F-45EA-B080-4F595F4B49B5
16
Indro, tsy avy amin'ny tenany [Heb. tsy eo an-tànany.] ihany ny fahafinaretany!Ho lavitra ahy anie ny fisainan'ny ratsy fanahy!
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|EFFC4A96-B12A-4684-AEE4-B2D46A931B1D
17
Indraindray foana no mba maty ny jiron'ny ratsy fanahy, Sy tonga ny loza manjo azy. Ary amelaran'Andriamanitra fandrika ireny [Na: izaran'Andriamanitra fahoriana ho an'ireny.] noho ny fahatezerany,
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|B0905177-F44C-498A-8244-4344A3BAE529
18
Ka tonga tahaka ny mololo voatetika indaosin'ny rivotra izy Sy tahaka ny akofa entin'ny tafio-drivotra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|43C3AFFB-9311-4D44-93D8-C08CACF6E0FF
19
Andriamanitra, hoy hianareo, mbola hampijaly ny zanany noho ny helo-drainy! Tsia; fa ny tenan'ireny ihany no aoka hovaliany, mba hahalalany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|38553854-7109-477D-A403-6686DAB3055B
20
Aoka ny masony ihany no hahita ny loza manjo azy, Ary aoka ny tenany ihany no hisotro ny fahatezeran'ny Tsitoha.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|B67BFBBA-7CC0-4833-8E7B-CE20D0CB32BF
21
Fa mampaninona azy moa ny amin'ny taranany mandimby azy, Raha tahaka ny isan'ny androny?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|FBC609D7-45B4-4505-9F0B-516524A05685
22
Moa Andriamanitra va no hampianarim-pahalalana, Nefa Izy no mitsara ny any an-danitra [Heb. avo.] aza?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|27C02949-AFF3-4D74-AF46-6AE026803DC1
23
Maty ny anankiray, raha tsy mbola mihena ny fahatanjahany, Sady miadana tokoa ka tsy manana ahiahy;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1C165C33-DDCA-4DDC-9FCF-E8994C5688B3
24
Feno ronono ny fitoeran-drononony, [Na: Manotraka ny kibony.] Ary vonton-tsoka ny taolany,
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|95C1ECA6-0982-4815-9F63-E99304D8851E
25
Ary ny anankiray maty amin'ny fahorian'ny fanahiny kosa Ka tsy mba nanandrana soa akory.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|244C2BCD-9415-4F00-B1A1-312279E2518B
26
Samy mandry ao amin'ny vovoka izy roa tonta, Ka feno olitra ny tenany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|8A7F8BE6-2564-46A9-9A43-BA3DCAE83945
27
Indro, fantatro ny hevitrareo Sy ny saim-petsy amelezanareo ahy;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|9F631385-D6FF-4B36-8E31-68F8CC3B8ED9
28
Fa hoy hianareo: Aiza ny tranon'ny mpitohatoha? [Heb. andriandahy.] Ary aiza ny lay fitoeran'ny ratsy fanahy?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|BA75D496-3A96-4EBE-BB75-607845FF2660
29
Kanefa tsy mba nanontany tamin'ny mpandeha amin'ny tany lavitra va hianareo? Ary tsy heverinareo va ny zava-mahagaga, [Heb. famantarana.] ambaran'ireo hoe:
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|EBBF3187-D8C1-454D-86AB-C3C43838D124
30
Amin'ny andro hahitan-doza dia voaro ihany ny ratsy fanahy, Ary amin'ny andro fahatezerana dia enti-miala izy?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|C7B6D0D8-EC73-4A64-B105-5CCF7BD33204
31
Iza no hanambara ny làlany eo anatrehany? Ary raha misy zavatra nataony, iza no sahy hamaly azy? [Na: Azy.]
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|11348EF0-33AD-4325-B2C1-F0811134F732
32
Ary ho entina ho eny an-tany fandevenana izy Ka mbola hitazana [Na: mbola misy miambina.] ao am-pasana;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|5100478C-7838-4C78-AA3C-A6A9239AABE0
33
Ho mamy aminy ny bainga any an-dohasaha, Ary ny olona rehetra hanaraka azy, Toy ny nandehanan'ny maro tany alohany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|EB41C81A-A6BB-4657-B266-BE1F19C1F13D
34
Endrey! ity hianareo mba mampionona ahy foana! Ary ny famalianareo anefa, raha voasana tsara, dia lainga ihany!
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|44408CD9-0A1F-4D10-83A3-21DEE8D24A2D
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany