Andininy
Protestanta Malagasy
1
Nataon'i Davida. Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy; Ary aza mialona ny mpanao meloka;
2
Fa hojinjana faingana tahaka ny ahitra izy ka halazo tahaka ny ahi-maitso.
3
Matokia an'i Jehovah ianao, ka manaova soa, dia honina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana.
4
Ary miravoravoa amin'i Jehovah ianao, dia homeny anao izay irin'ny fonao.
5
Ankino amin'i Jehovah ny lalanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka.
6
Ary hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava Izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mitataovovonana.
7
Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantenĂ  Azy; Aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao sain-dratsy.
8
Mitsahara amin'ny fahatezerana, ary mahafoiza ny fahavinirana; aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao; fa ratsy no hiafaran'izany.
9
Fa ny mpanao ratsy hofongoro-na; Ary izay miandry an'i Jehovah no handova ny tany.
10
Fa rehefa afaka kelikely, dia tsy hisy ny ratsy fanahy; Handinika ny fonenany ianao, fa tsy ho hita izy.
11
Fa ny mpandefitra kosa no handova ny tany ka hiravoravo amin'ny haben'ny fiadanana.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany