Andininy
Protestanta Malagasy
1
Salamo nataon'i Davida. Ho fampahatsiarovana. Jehovah ô, aza ny fahatezeranao no ananaranao ahy; ary aza ny fahaviniranao no amaizanao ahy.
2
Fa mitsatoka amiko ny zana-tsipìkanao,ary manindry ahy mafy ny tananao,
3
Tsy misy fahasalamana ny nofoko noho ny fahatezeranao; tsy misy tsy marary ny taolako noho ny fahotako.
4
Fa ny heloko efa mihoatra ny lohako; tahaka ny entana mavesatra izy ka tsy zakako.
5
Maimbo sady mihady ny feriko noho ny hadalako.
6
Mitanondrika sy mijoretra indrindra aho, ary misaona mandrakariva.
7
Ary ny vaniako henika ny aretina mahamay, ka tsy misy fahasalamana ny nofoko.
8
Marikoditra aho sady torovana indrindra; midradradradra aho noho ny fitolokon'ny foko.
9
Ry Tompo ô, eo anatrehanao ny faniriako rehetra;ary ny fisentoako tsy mba miafina aminao.
10
Miemponempona ny foko, lany ny heriko, ary ny fahiratan'ny masoko aza efa nandao ahy.
11
Ny olo-malalako sy ny sakaizako aza efa manalavitra ny fahoriako; Ary ny havako mijanona eny lavitra eny.
12
Mamela-pandrika izay mitady ny aiko; ary izay mitady hanimba ahy miteny fanimbana,sy misaim-pitaka mandrakariva.
13
Fa izaho dia tahaka ny marenina ka tsy mandre, ary tahaka ny moana ka tsy mahaloa-bava;
14
Eny, dia tahaka ny olona tsy mandre, sady tsy misy teny havaly eo am-bavany.
15
Fa ianao no antenaiko Jehovah ô; ianao no hamaly, ry Tompo Andriamanitra ô.
16
Fa hoy izaho: sao dia hifalian'izy ireo anie aho;ary raha mibolisatra ny tongotro, dia hirehareha amiko izy.
17
Fa efa ho lavo aho, ary ny fanaintainako dia tsaroako mandrakariva.
18
Fa ny heloko no hambarako; matahotra* aho noho ny fahotako. [Na: Malahelo]
19
Fa ny fahavaloko velona ihany sady mahery; ary maro no mandrafy ahy tsy ahoan-tsy ahoana;
20
Ary mamaly ratsy ny soa izy ireo ka mandrafy ahy ho valin'ny fanarahako ny tsara.
21
Aza mahafoy ahy,Jehovah ô; Ry Andriamanitro ô, aza manalavitra ahy.
22
Faingàna hamonjy ahy, ry Tompo, Mpamonjy ahy ô.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany