Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ho an'ny mpiventy hira. Maskila nataon'i Davida, fony tonga Doega Edomita ka nilaza tamin'i Saoly hoe: Davida dia efa tonga ao an-tranon'i Ahimeleka. Nahoana no mandoka tena amin'ny haratsiana ianao, ry ilay mahery? Ny famindram-pon'Andriamanitra maharitra mandrakariva.
2
Loza no heverin'ny lelanao, tahaka ny hareza maranitra, ry mpanao fitaka.
3
Efa tia ny ratsy noho ny tsara ianao, ary ny lainga noho ny miteny ny marina.
4
Ny teny mandripaka rehetra no tianao, ry lela mamitaka.
5
Andriamanitra kosa hanimba* anao mandrakizay; hisambotra anao sy hanongotra anao hiala ao an-day Izy, ary hamongotra anao tsy ho eo amin'ny tanin'ny velona. [Na: hanongana]
6
Ny marina hijery, dia hatahotra ka hihomehy azy hoe:
7
Indro, ny lehilahy izay tsy nanao an'Andriamanitra ho heriny; fa natoky ny haben'ny hareny ka nikikitra tamin'ny faharatsiany.
8
Fa izaho dia tahaka ny hazo oliva maitso ao an-tranon'Andriamanitra. Matoky ny famindram-pon'Andriamanitra mandrakizay doria aho.
9
Hidera Anao mandrakizay aho, fa efa nataonao izany; ary hiandry ny anaranao eo anatrehan'ny olonao masina aho, fa tsara izany.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany