Andininy
Protestanta Malagasy
1
Salamo nataon'i Davida, fony tany an-efitr'i Joda izy. ANDRIAMANITRA รด, Andriamanitro Hianao; mitady Anao fatratra aho; mangetaheta Anao ny fanahiko, maniry Anao ny nofoko, eto amin'ny tany maina sy mangentana tsy misy rano;
2
Toy izany no nijereko Anao tao amin'ny fitoerana masina, hahitako ny herinao sy ny voninahitrao.
3
Fa tsara noho ny aina ny famindram-ponao; ny molotro hidera Anao.
4
Toy izany no hisaorako Anao, raha mbola velona koa aho; amin'ny anaranao no hanandratako ny tanako.
5
Toy ny voky tsoka sy tavy no hahavokisan'ny fanahiko; ary amin'ny molotra falifaly no hideran'ny vavako Anao.
6
Raha mahatsiaro Anao eo am-pandriako aho, dia mieritreritra Anao amin'ny fiambenan'alina.
7
Fa efa namonjy ahy Hianao, ary ao ambanin'ny aloky ny elatrao no hihobiako.
8
Mifikitra Aminao ny fanahiko; manohana ahy ny tananao ankavanana.
9
Fa ireny dia mitady ny aiko ka mampidi-doza amin'ny tenany; hiditra any ambanin'ny tany izy;
10
Hatolotra ho amin'ny herin'ny sabatra izy; ho anjaran'ny amboahaolo* izy.[volpa]
11
Fa ny mpanjaka hifaly amin'Andriamanitra; ho ravoravo izay rehetra mianiana aminy; fa hakombona ny vavan'izay rehetra mandainga.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany