Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ny mizana mandainga dia fahavetavetana eo imason'i Jehovah; Fa ny vato marina no ankasitrahany.
2
Raha tonga ny fiavonavonana, dia tonga koa ny fahafaham-baraka; Fa ao amin'ny manetry tena no misy fahendrena.
3
Ny fahitsian'ny mahitsy no mitarika azy; Fa ny faharatsian'ny mpivadika mahatonga fandringanana amin'ny tenany.
4
Ny harena dia tsy mahasoa amin'ny andro fahatezerana; Fa ny fahamarinana no mamonjy tsy ho azon'ny fahafatesana.
5
Ny fahamarinan'ny marina mandamina ny alehany; Fa ny ratsy fanahy lavon'ny haratsiany ihany.
6
Ny fahamarinan'ny mahitsy mamonjy azy; Fa ny mpivadika dia voafandriky ny filàny.
7
Raha maty ny ratsy fanahy, dia foana ny fanantenany, Eny, foana ny fanantenan'ny mpanao ratsy. [Na: mahery.]
8
Ny marina dia vonjena amin'ny fahoriana; Fa ho avy kosa ny ratsy fanahy hisolo azy.
9
Ny vavan'ny mpihatsaravela-tsihy [Na: ratsy fanahy.] no animbany ny namany; Fa ny fahalalana no hanafahana ny marina. [Na: Ny fahalalan'ny marina no hanafahana ny namany.]
10
Raha miadana ny marina, dia ravoravo ny tanàna; Fa raha ringana ny ratsy fanahy, dia velona ny hoby.
11
Ny fisaoran'[Na: Ny fitahiana avy amin'.] ny marina no isandratan'ny tanàna; Fa ny vavan'ny ratsy fanahy no aharavany.
12
Tsy ampy saina izay manamavo ny namany; Fa izay hendry dia mangina.
13
Izay mandehandeha manaratsy dia manambara ny hevitra afenina; Fa ny olona mahatoky tsy mba tia lazalaza.
14
Raha tsy misy mpitondra, dia rava ny firenena; Fa handry fahizay, raha maro ny mpanolo-tsaina.
15
Hahita loza tokoa ny mianto-bahiny; Fa mitoetra tsy manana ahiahy ny tsy tia antoka.
16
Ny vehivavy tsara tarehy mahazo dera; Ary ny mpanao an-keriny mahazo harena.
17
Ny olona mamindra fo dia mahazo soa ho an'ny tenany; Fa ny lozabe dia todìn'ny halozany.
18
Ny ratsy fanahy dia mahazo valiny tsy mahasoa; Fa izay mamafy fahamarinana no mahazo izay tena tambiny tokoa.
19
Ny tena fahamarinana dia mamantana any amin'ny fiainana; Fa izay fatra-panaraka ny ratsy dia iharan'ny fahafatesana.
20
Fahavetavetana eo imason'i Jehovah ny meloka am-po; Fa ankasitrahany kosa izay mandeha tsy misy tsiny.
21
Azo itompoana tokoa fa [Azo ifandraisan-tànana fa; na: Hatramin'ny taranaka fara mandimby dia.] tsy maintsy hampijalina ny ratsy fanahy; Fa ny taranaky ny marina no hovonjena.
22
Toy ny kavim-bolamena eo amin'ny oron-kisoa Ny vehivavy tsara tarehy tsy manam-pahendrena. [Na: efa niala tamin'ny fahendrena.]
23
Ny soa ihany no irin'ny marina; Fa fahatezerana no fanantenan'ny ratsy fanahy.
24
Misy mahafoy, [Heb. mamafy.] nefa mitombo fananana ihany; Ary misy fatra-pahihitra loatra, [Na: mihazona ny hareny.] nefa tonga malahelo ihany.
25
Izay manisy soa olona hohatavezina; Ary izay mandena dia mba holemana kosa. [Heb. Ary izay mampisotro dia mba hampisotroina kosa.]
26
Izay tsy mamoaka ny variny dia ozonin'ny olona; Fa saotra no ho amin'ny lohan'izay mivarotra.
27
Izay fatra-pikatsaka ny tsara no mitady ny mahafinaritra; Fa izay mitady ny ratsy dia hiharan'izany.
28
Izay matoky ny hareny dia ho lavo; Fa ny marina ho tahaka ny ravina maitso.
29
Izay mampidi-doza amin'ny ankohonany dia mandova ny rivotra; Ary ny adala dia tonga mpanompon'ny hendry.
30
Ny vokatry ny marina dia hazon'aina, Ary ny hendry dia mahataona olona.
31
Indro, ny marina aza dia valiana ety an-tany, Koa mainka fa ny ratsy fanahy sy ny mpanota!
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany