Andininy
Protestanta Malagasy
1
Izay tia fananarana no tia fahalalana; Fa izay mandà anatra dia biby.
2
Ny tsara fanahy mahazo sitraka amin'i Jehovah; Fa ny mamoron-tsain-dratsy hohelohiny.
3
Tsy maha-tafatoetra ny olona ny haratsiana; Fa ny fàkan'ny marina tsy mba hihetsika.
4
Ny vehivavy tsara dia satroboninahitry ny lahy; Fa ny vehivavy manao izay mahamenatra kosa dia tahaka ny lo ao anatin'ny taolana.
5
Rariny ny hevitry ny marina; Fa fitaka ny fisainan'ny ratsy fanahy.
6
Ny tenin'ny ratsy fanahy dia otrika ho enti-mandatsa-dra; Fa ny vavan'ny marina hamonjy azy.
7
Haringana ny ratsy fanahy ka tsy ho ao intsony; [Na: Vetivety foana dia tsy ao intsony ny ratsy fanahy.] Fa ny mpianakavin'ny marina haharitra.
8
Araka ny fahendren'ny olona no hiderana azy; Fa izay meloka am-po dia hatao tsinontsinona.
9
Aleo ambany toetra, nefa manana mpanompo iray, Toy izay mihambo ho be voninahitra, nefa tsy manan-kohanina akory.
10
Ny marina mitsimbina ny ain'ny bibiny; Fa fahasiahana kosa no famindrampon'ny ratsy fanahy.
11
Izay miasa ny taniny dia ho voky hanina; Fa izay manaraka ny olom-poana [Na: ny zava-poana] dia tsy ampy saina.
12
Ny mpanota maniry ny hazan'[Na: ny fandriky] ny ratsy fanahy; Fa ny fàkan'ny marina mitrebona. [Na: fa ny marina ataon'Andriamanitra miorim-paka.]
13
Amin'ny fahotan'ny molotra dia misy fandrika ahitan-doza; Fa ny marina ho afaka amin'ny fahoriana.
14
Ny vokatry ny vavan'ny olona no mahavoky soa azy, Ary ny asan'ny tànany hitsingerina aminy.
15
Ny làlan'ny adala dia mahitsy eo imasony; Fa izay mino anatra no hendry.
16
Ny fahasosoran'ny adala dia fantatra miaraka amin'izay; Fa izay mahatsindry fo amin'ny fanalam-baraka no hendry.
17
Izay olona mahatoky dia manambara ny rariny; Fa ny vavolombelona mandainga kosa miteny fitaka.
18
Misy mandefalefa teny tsy tsaroana ka tonga toy ny fanindron'ny sabatra; Fa ny lelan'ny marina dia fanasitranana kosa.
19
Ny molotra marina ampitoerina ho mandrakizay; Fa ny lela mandainga dia indray mipì-maso monja.
20
Fitaka no ao am-pon'izay mamoron-tsain-dratsy; Fa hafaliana no amin'izay misaina fiadanana.
21
Tsy misy ratsy manjo ny marina; Fa heni-doza [Heb. henika ny ratsy.] ny ratsy fanahy.
22
Fahavetavetana eo imason'i Jehovah ny molotra mandainga; Fa izay olona mahatoky no ankasitrahany.
23
Ny olon-kendry tsy mba mampideradera fahalalana foana; [Heb. manafina fahalalana.] Fa ny fon'ny adala mamoaka fahadalana.
24
Ny tànan'ny mazoto no hanapaka; Fa izay miraviravy tànana dia hampanompoina.
25
Ny alahelo ao am-pon'ny olona dia mampitanondrika azy; Fa ny teny soa no mahafaly azy.
26
Ny marina dia mitari-dàlana ny namany; Fa ny alehan'ny ratsy fanahy kosa no mampivily azy.
27
Ny kamo tsy mety mihaza; [Na: tsy mahatono izay nohazainy.] Fa fananana soa ho an'ny olona ny zoto.
28
Amin'ny làlan'ny fahamarinana no misy fiainana, Ary ny tsi-fahafatesana no làlan-kalehany.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany