Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ny zanaka hendry mihaino ny fananaran-drainy; Fa ny mpaniratsira tsy mety mihaino, na dia anarina mafy aza.
2
Ny vokatry ny vavan'ny olona no ahazoany soa; Fa ny hampidi-doza no mahafaly ny mpivadika.
3
Izay mahambim-bava no miaro ny ainy; [Na: ny fanahiny.] Fa izay vavana dia haringana.
4
Ny fanahin'ny kamo maniry, fa tsy mba mahazo; Fa ny fanahin'ny mazoto hohatavezina.
5
Ny lainga dia halan'ny marina; Fa ny ratsy fanahy manao izay maharikoriko sy mahamenatra.
6
Ny fahamarinana miaro izay mandeha tsy misy tsiny; Fa ny haratsiana mamotraka ny mpanota.
7
Misy mihambo ho manan-karena, nefa tsy manana na inona na inona; Misy kosa mody malahelo, nefa manana harena be.
8
Ny haren'ny olona dia avotry ny ainy; Fa ny levilevy tsy mampiraika ny malahelo akory.
9
Ny fahazavan'ny marina dia tsara firehitra; [Heb. mifaly.] Fa ny jiron'ny ratsy fanahy ho faty.
10
Fifandirana ihany no vokatry ny fiavonavonana; Fa ao amin'ny mino anatra no misy fahendrena.
11
Ny harena azoazo foana dia mihena làlandava; Fa izay mahavatra mitsimpona no mampitombo.
12
Ny fanantenana tsy azo vetivety dia mankarary am-bavafo; Fa hazon'aina ny faniriana tanteraka.
13
Izay manamavo ny teny ho voasingony; [Na: mahavery tena.] Fa izay matahotra ny didy no hahazo valim-pitia.
14
Ny fampianaran'ny hendry dia loharanon'aina Ka mampivily tsy ho ao amin'ny fandriky ny fahafatesana.
15
Ny fahendrena tsara dia ahazoam-pitia; Fa sarotra ny làlan'ny mpivadika.
16
Ny mahira-tsaina, rehetra miasa amin'ny fahalalana; Fa ny adala kosa mampiseho hadalana.
17
Ny iraka ratsy fanahy idiran-doza; Fa ny iraka mahatoky dia famelombelomana. [Na: fanasitranana.]
18
Fahalahelovana sy henatra no ho an'izay mandà famaizana; Fa izay manaiky anatra no homem-boninahitra.
19
Mamin'ny fo ny faniriana tanteraka; [Na: efa mitranga.] Fa fahavetavetana eo imason'ny adala ny hiala amin'ny ratsy.
20
Izay miara-dia amin'ny hendry dia ho hendry; Fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidiran-doza. [Na: ho ratsy.]
21
Ny mpanota dia enjehin'ny loza Fa hovalian-tsoa ny marina.
22
Ny tsara fanahy mahenina lova ny zafiny; Fa ny haren'ny mpanota kosa voatahiry ho an'ny marina.
23
Ny tanin'ny malahelo izay voasa dia ahazoana hanina be; Fa maro no ringana noho ny fanaovany izay tsy rariny.
24
Izay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tia ny zanany; Fa izay tia zanaka dia manafay azy, raha mbola kely.
25
Ny marina mihinana ka voky tsara; Fa noana ny kibon'ny ratsy fanahy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany