Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ny famaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy; Fa ny teny maharary mahatonga fahasosorana.
2
Ny lelan'ny hendry mampiseho fahalalana tsara; Fa ny vavan'ny adala miboiboika fahadalana.
3
Ny mason'i Jehovah amin'izao rehetra izao, Mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy.
4
Ny teny [Heb. lela.] malemy dia hazon'aina; Fa ny vava ratsy mandratra ny fanahy.
5
Ny adala maniratsira ny famaizan-drainy; Fa izay mitandrina ny fananarana no hita ho hendry.
6
Ao an-tranon'ny marina misy harena be; Fa ny fitomboan'ny haren'ny ratsy fanahy dia misy loza.
7
Ny molotry ny hendry mampiely fahendrena; Fa tsy mba toy izany ny fon'ny adala.
8
Ny fanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetana eo imason'i Jehovah; Fa ny fivavaky ny marina no sitrany.
9
Fahavetavetana eo imason'i Jehovah ny làlan'ny ratsy fanahy; Fa Izay fatra-panaraka ny fahamarinana no tiany.
10
Famaizana mafy no hihatra amin'Izay mivily làlana. Eny, izay mankahala anatra dia ho faty.
11
Ny fiainan-tsi-hita [Heb. Sheola.] sy ny fandringanana aza dia miharihary eo anatrehan'i Jehovah, Koa mainka ny fon'ny zanak'olombelona!
12
Tsy tian'ny mpaniratsira Izay mananatra azy, Ary tsy mety manatona ny hendry Izy.
13
Ny fo ravoravo mahamiramirana ny tarehy; Fa ny alahelon'ny fo mahareraka ny fanahy.
14
Ny fon'ny manan-tsaina mitady fahendrena; Fa ny vavan'ny adala mankamamy ny fahadalana.
15
Ratsy avokoa ny andron'ny ory; Fa ny faharavoravoam-po dia fanasana mandrakariva.
16
Aleo ny kely misy ny fahatahorana an'i Jehovah Toy izay harena be misy ahiahy.
17
Aleo sakafo anana ampian-tsetsetra [Heb. fitiavana.] Toy izay omby mifahy asian-dromoromo. [Heb. fankahalana.]
18
Izay malaky tezitra manetsika ady; Fa izay mahatsindry fo mampitsahatra fifandirana.
19
Ny làlan'ny malaina dia toy ny fefy tsilo Fa ny làlamben'ny marina dia voalamina tsara.
20
Ny zanaka hendry mahafaly ny rainy; Fa ny adala manao tsinontsinona an-dreniny.
21
Ny fahadalana dia fifalian'ny tsy ampy saina; Fa ny manan-tsaina kosa mizotra mahitsy
22
Ho foana ny fikasana, raha tsy misy mpisaina; Fa raha maro ny mpanolo-tsaina, dia tanteraka izany.
23
Faly ny olona, raha mahavaly tsara ny vavany, Ary endrey ny hatsaran'ny teny atao amin'izay andro mahamety azy!
24
Làlan'aina ho any ambony no alehan'ny hendry, Hanalavirany ny fiainan-tsi-hita [Heb. Sheola.] any ambany,
25
Ravan'i Jehovah ny tranon'ny mpiavonavona; Fa ny fari-tanin'ny mpitondra-tena aoriny mafy.
26
Fahavetavetana eo imason'i Jehovah ny hevi-dratsy; Fa madio ny [Na: Fa ny madio manao.] teny mahafinaritra.
27
Izay fatra-pila harena dia mampidi-doza amin'ny ankohonany; Fa izay mankahala kolikoly no ho velona.
28
Ny fon'ny marina mihevitra vao mamaly; Fa ny vavan'ny ratsy fanahy kosa miboiboika faharatsiana.
29
Jehovah dia lavitra ny ratsy fanahy; Fa ny fivavaky ny marina no henoiny.
30
Ny tarehy miramirana [Heb. Ny fahazavan'ny maso.] mahafaly ny fo; Ary ny filazan-tsoa mamelombelona ny taolana.
31
Ny sofina izay mihaino anatra mahavelona Dia miara-mitoetra amin'ny hendry.
32
Izay mandà anatra dia manary tena; Fa izay mihaino ny fananarana no mahazo fahalalana.
33
Ny fahatahorana an'i Jehovah dia fananarana mampahahendry; Ary ny fanetren-tena mìaloha ny fisandratana.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany