Andininy
Protestanta Malagasy
1
Izay olona anarina matetika ka mihamafy hatoka Dia ho torotoro tampoka, ka tsy hisy fahasitranana.
2
Raha mihamaro ny marina, dia faly ny vahoaka; Fa raha ny ratsy fanahy no manapaka, dia misento kosa izy.
3
Izay tia fahendrena no mahafaly ny rainy; Fa izay misakaiza amin'ny vehivavy janga dia mandany harena.
4
Ny rariny no ampandrian'ny mpanjaka ny tany; Fa izay mandray tambitamby [Na: mampandoa harena.] no mandrava azy kosa.
5
Izay olona mandrobo ny namany Dia mamela-pandrika ny tongony.
6
Misy fandrika amin'ny heloky ny olon-dratsy; Fa ny marina mihoby sy mifaly.
7
Ny marina mihevitra ny adin'ny malahelo; Fa ny ratsy fanahy tsy hahalala fahendrena.
8
Ny mpaniratsira mampihotakotaka [Na. mampirehitra.] ny tanàna; Fa ny hendry mampionona fahatezerana.
9
Raha iadian'ny hendry ny adala, Dia tezitra sy mihomehy izy, ka tsy hisy fitsaharana
10
Ny olona mpandatsa-dra mankahala ny tsy misy tsiny; Fa ny mahitsy kosa miahy ny ainy. [Na: Ary mitady ny ain'ny mahitsy.]
11
Ny fahatezeran'ny adala dia avoakany avokoa; Fa ny hendry kosa manindry fo.
12
Raha mihaino lainga ny mpanapaka, Dia ho ratsy fanahy ny mpanompony rehetra.
13
Mihaona ny malahelo sy ny mpampahory. [Na: mpampanàna vola.] Jehovah no manazava ny mason'izy roa tonta.
14
Izay mpanjaka mitsara marina ny malahelo, Dia haharitra mandrakizay ny seza fiandrianany.
15
Ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendrena; Fa ny zaza aranana mampahamenatra ny reniny.
16
Raha maro ny ratsy fanahy, dia mitombo ny ota; Fa ny marina ho faly mahita ny fahalavoany.
17
Faizo ny zanakao, dia ho famelombelomana ny fonao izy Sy ho fifalian'ny fanahinao.
18
Raha tsy misy fahitana, dia atondraka hanaram-po amin'izay tsy mety ny olona; Fa raha mitandrina ny lalàna kosa izy, dia sambatra.
19
Raha teny fotsiny ihany, dia tsy ampy hananarana ny mpanompo; Fa na dia fantany aza, tsy hankatoaviny. [Heb. tsy misy valiny.]
20
Hitanao va ny olona faingam-bava? Ny adala aza misy hantenaina kokoa noho izy.
21
Ny mpanompo izay nampihantaina hatry ny fony mbola kely Dia hihambo ho zanaka any am-parany.
22
Ny olona mora tezitra manetsika ady; Ary ny olona masiaka dia be fahadisoana.
23
Ny fiavonavonan'ny olona no hampietry azy; Fa hahazo voninahitra kosa ny manetry tena.
24
Izay miray tetika amin'ny mpangalatra dia manary tena; Mandre ny fampianianana izy, nefa tsy mety milaza.
25
Mamandrika ny tahotra olona; Fa izay matoky an'i Jehovah no hovonjena. [Heb. hatao amin'ny avo.]
26
Maro no mila sitraka amin'[Heb. mitady ny tavan'.] ny mpanapaka, Fa avy amin'i Jehovah ny fitsarana ny olona.
27
Ny meloka dia fahavetavetana eo imason'ny marina; Ary ny mahitsy làlana dia mba fahavetavetana eo imason'ny ratsy fanahy kosa.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany