Andininy
Protestanta Malagasy
1
NY teny mavesa-danja nataon'i Agora, zanak'i Jake, [Na: Ny tenin'i Agora, zanak'i Jake, avy any Masa.] dia ny teny nataon-dralehilahy tamin'Itiela, eny, tamin'Itielasy Okala:
2
Izaho dia biby, [Na: Nanasa-tena aho, Andriamanitra ô, nanasa-tena aho, Andriamanitra ô, ka lany ny heriko fa tahaka ny biby aho.] fa tsy olona, Ary tsy manan-tsain'olombelona aho.
3
Tsy nianatra fahendrena aho, Na nahazo ny fahalalana ny Iray Masina.
4
Iza no efa niakatra tany an-danitra sady nidina indray? Iza no nahangona ny rivotra tao an-tànany? Iza no nahafono ny rano tamin'ny lambany? Iza no naha-misy ny faran'ny tany rehetra? Iza no anarany, ary iza no anaran'ny zanany? Fa toa fantatrao!
5
Ny tenin'Andriamanitra dia voadio avokoa; Ampinga ho an'izay mialoka aminy Izy.
6
Aza manampy ny teniny, fandrao hanariny hianao Ka ho hita fa mpandainga.
7
Zavatra roa loha no angatahiko aminao; Ka aza lavinao, dieny tsy mbola maty aho:
8
Ampanalaviro ahy ny zava-poana sy ny lainga; Aza manome ahy alahelo na harena; Fahano aho amin'izay anjara-hanina sahaza ho ahy;
9
Fandrao, raha voky aho, dia handa Ka hanao hoe: Iza moa Jehovah? Ary andrao, raha tonga malahelo aho, dia hangalatra Ka hanamavo ny anaran'Andriamanitro.
10
Aza manendrikendrika ny mpanompo amin'ny tompony, Fandrao hozoniny hianao ka hahazo heloka.
11
Misy taranaka izay manozona ny rainy Sady tsy misaotra ny reniny.
12
Misy taranaka manao azy ho madio, Kanjo tsy voasasa ho afaka amin'ny fahalotoany.
13
Misy taranaka, endrey ny fiandrandran'ny masony Sy ny fisondrotry ny hodi-masony!
14
Misy taranaka izay toy ny sabatra ny nifiny, Ary toy ny antsy ny vazany, Hamongotra ny ory tsy ho amin'ny tany Sy ny malahelo tsy ho amin'ny olona.
15
Ny dinta manan-janakavavy roa, dia ny hoe: Omeo, Omeo. Misy zavatra telo tsy mety voky. Eny, efatra aza no tsy manao hoe.: Aoka izay
16
Ny fiainan-tsi-hita [Heb. Sheola.] sy ny kibo momba. Ny tany izay tsy vonton-drano, Ary ny afo koa no tsy mba manao hoe: Aoka izay.
17
Ny maso izay miandranandrana amin-dray Sady tsy mety manaja reny Dia hotsaingotsaingohin'ny goaika eny an-dohasahan-driaka Ary hohanin'ny zana-boromahery.
18
Misy zavatra telo mahagaga ka tsy takatro, Eny, efatra aza no tsy fantatro
19
Ny nalehan'ny voromahery teny amin'ny habakabaka, Ny nalehan'ny bibilava teny amin'ny vatolampy, Ny nalehan'ny sambo teny amin'ny ranomasina, Ary ny nalehan'nv lehilahy tamin'ny tovovavy.
20
Tahaka izany koa no fanaon'ny vehivavy mpijangajanga Homana izy, dia mamafa ny vavany, Ka dia manao hoe: Tsy nanao ratsy aho.
21
Izao fitondrana telo izao no tsy mampandry ny tany, Eny, zavatra efatra aza no tsy zakany;
22
Raha ny andevo no tonga mpanjaka, Raha ny adala no voky hanina,
23
Raha ny vehivavy lany zara [Na. ankahalaina.] no ampakarina, Ary raha ny ankizivavy no mandova [Na: mandimby.] ny tompovaviny.
24
Izao zavatra efatra izao dia kely amin'ny ety ambonin'ny tany, Nefa hendry sady mahay:
25
Ny vitsika dia firenena tsy matanjaka, Nefa manangona ny haniny amin'ny fahavaratra izy;
26
Ny biby hyraka dia firenena tsy manan-kery. Nefa manao ny tranony ao amin'ny harambato izy;
27
Ny valala tsy manana mpanjaka, Nefa izy rehetra miainga manao antokony tsara;
28
Ny antsiantsy dia mandady amin'ny tànany, [Na: azonao samborin-tànana.] Nefa tonga ao an-tranon'ny mpanjaka izy.
29
Misy zavatra telo izay tsara famindra, Eny, efatra aza no tsara fandeha;
30
Dia ny liona, izay mahery indrindra amin'ny biby Ka tsy mihemotra na amin'inona na amin'inona,
31
Ny soavaly voaomana hiady [Na. voafehy kibo.] sy ny osi-lahy Ary ny mpanjaka tsy azo toherina. [Na: otronin'ny vahoakany.]
32
Raha adala ka nanandra-tena hianao, Na efa nisaina hanao ratsy, Dia tampeno ny tànanao ny vavanao.
33
Ny fanontsankontsanana ny ronono no miteraka rononomandry, Ny fanolanana ny orona no miteraka ra; Ary ny fanetsiketsehana ny fahatezerana no miteraka ady.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany