Ohabolana 31: 10-31

Andininy
Protestanta Malagasy
10
IZA no mahita vehivavy tsara? [Na: mahay.] Fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voahangy. [Na: perla.]
11
Matoky azy ny fon'ny lahy, Ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy.
12
Soa no ataon-dravehivavy aminy, fa tsy ratsy, Amin'ny andro rehetra iainany.
13
Mizaha volon'ondry sy rongony izy Ary mazoto miasa amin'ny tànany.
14
Toy ny sambon'ny mpandranto izy, Ka avy any amin'ny lavitra no itondrany ny haniny.
15
Mifoha izy, raha mbola alina, Ka manome hanina ho an'ny ankohonany Sy anjara ho an'ny ankizivaviny.
16
Mihevitra saha izy ka mahazo azy; Ny vokatry ny tànany no anaovany tanimboaloboka.
17
Misikina hery izy, Ary hatanjahiny ny sandriny.
18
Hitany fa tsara ny tombom-barony, Ary tsy maty jiro mandritra ny alina izy.
19
Mandray ny fihazonam-bohavoha izy, Ary ny tànany mihazona ny ampela.
20
Manatsotra ny tànany amin'ny ory izy, Eny, mamelatra ny tànany amin'ny mahantra.
21
Tsy manahy ny orampanala ho amin'ny ankohonany izy; Fa ny ankohonany rehetra samy voatafy volon'ondry mena avokoa.
22
Manao firakotra ho azy izy; Ny fitafiany dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy.
23
Ny lahy dia hajaina eo am-bavahady, Raha miara-mipetraka eo amin'ny loholona.
24
Manao akanjo hariry madinika ravehivavy ka mivarotra izany, Ary fehin-kibo no amidiny amin'ny mpandranto. [Heb. Kananita.]
25
Hery sy voninahitra no fitafiany, Ary ny andro ho avy dia ihomehezany.
26
Manokatra ny vavany amin'ny fahendrena izy; Ary ny lalàn'ny famindrampo no eo amin'ny lelany.
27
Mitandrina tsara ny ataon'ny ankohonany izy Ary tsy homana ny mofon'ny fahalainana.
28
Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra; Ny lahy koa mitsangana ka midera azy hoe:
29
Maro no zazavavy nanao soa, [Na: nahavory harena.] Fa hianao manoatra noho izy rehetra.
30
Fitaka ny fahatsaram-bika, ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy; Fa ny vehivavy matahotra an'i Jehovah ihany no hoderaina.
31
Omeo azy ny avy amin'ny vokatry ny tànany; Ary aoka ny asany hidera azy eo am-bavahady.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany