Mpitoriteny 1: 1-18

Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ny tenin'i Mpitoriteny, zanak'i Davida, mpanjaka tany Jerosalema.
2
Zava-poana dia zava-poana, hoy Mpitoriteny, zava-poana dia zava-poana, eny, zava-poana ny zavatra rehetra!
3
Inona no soa azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra izay isasarany aty ambanin'ny masoandro?
4
Lasa ny taranaka iray, ary mandimby kosa ny taranaka iray; fa ny tany mbola maharitra mandrakizay.
5
Ny masoandro koa miposaka, ary ny masoandro milentika sady miriotra ho any amin'ny fitoerana izay niposahany.
6
Mianatsimo ny rivotra, dia mihodina mianavaratra, mivezivezy mandrakariva izy ka miverimberina manodidina indray.
7
Ny renirano rehetra dia samy mankamin'ny ranomasina, nefa tsy tondraka ny ranomasina; any amin'izay falehan'ny renirano ihany no iverenany indray.
8
Maivana ny teny rehetra, ka tsy misy olona mahalaza; ny maso tsy mamo mijery, ary ny sofina tsy mamo mihaino.
9
Izay efa teo ihany no ho tonga indray, ary izay efa natao ihany no mbola hatao indray; fa tsy misy zava-baovao akory aty ambanin'ny masoandro.
10
Raha misy zavatra azo lazaina hoe: He! ity no vaovao, dia ilay efa teo ela tany amin'ny andro talohantsika ihany izany.
11
Tsy misy fahatsiarovana ny taloha; ary ny ho avy koa dia tsy hotsarovan'izay handimby azy.
12
Izaho Mpitoriteny dia mpanjakan'ny Isiraely tany Jerosalema;
13
ary nampiasaiko ny foko mba hitady sy hikatsaka amim-pahendrena ny zavatra rehetra izay atao aty ambanin'ny lanitra; asa mahareraka omena'Andriamanitra hisaran'ny zanakan'olombelona izany.
14
Efa hitako ny zavatra rehetra izay atao aty ambanin'ny masoandro; fa, indro, zava-poana sy misambo-drivotra foana izany rehetra izany.
15
Ny meloka tsy mety tonga mahitsy; ary ny tsy ao tsy mba azo isaina.
16
Hoy izaho tamin'ny foko: Indro, izaho nahazo fahendrena be dia be mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema; eny, ny foko nahita ny fahendrena sy ny fahalalana betsaka.
17
Ary nampiasaiko ny foko hahalala fahendrena sy hahalala fahaverezan-tsaina sy fahadalana; dia fantatro fa misambo-drivotra foana koa izany,
18
satria izay be fahendrena dia be alahelo, ary izay mitombo fahalalana dia mitombo fahoriana.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany