Andininy
Protestanta Malagasy
1
Atsipazo eny ambonin'ny rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela.
2
Samy omeo anjara ny fito, ary na dia ny valo aza, fa tsy fantatrao izay fahoriana hanjo aty ambonin'ny tany.
3
Raha feno ranonorana ny rahona, dia halatsany amin'ny tany izany; ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny hazo dia eo amin'izay ianjerany ihany no handriany.
4
Izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy ary izay manahy ny rahona tsy hijinja.
5
Toy ny tsy ahafantaranao ny amin'alehan'ny rivotra, na ny amin'ny fitombon'ny taolana ao an-kibon'izay manan-anaka, dia toy izany no tsy ahafantaranao ny asan'Andriamanitra, Mpanao ny zavatra rehetra.
6
Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza atsahatra tànanao; fa tsy fantatrao izay ho vanona, na ny teo aloha, na ny teo aoriana, na angamba samy ho vanona avokoa izy tonta.
7
Mamy tokoa ny mazava, ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro.
8
fa na dia ela velona aza ny olona, dia aoka ho faly amin'ny androny rehetra izy ka hahatsiaro ny andro maizina, fa ho maro ireny: izy rehetra ho avy dia zava-poana.
9
Mifalia, ry zatovo, dieny mbola tanora hianao; ary aoka ny fonao hampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao; ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao; nefa aoka ho fantatrao fa ho entin'Andriamanitra hotsaraina hianao amin'izany rehetra izany.
10
Koa esory ao am-ponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny nofonao ny ratsy; fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany