Andininy
Protestanta Malagasy
1
Hoy izaho anakampo: Aoka mba hizahako toetra amin'ny hafaliana hianao, ka dia mifalia amin'ny fahitana ny fahafinaretana; kanjo, indro, zava-poana koa izany.
2
Hoy izaho, miantso ny fihomehezana: Fahadalana, ary ny fifaliana hoe: Mahefa inona?
3
Nisaina tato am-poiko hamalifaly ny nofoko tamin'ny divay aho (ny foko anefa mbola hitondra azy amin'ny fahendrena ihany) ary hitana ny fahadalana, mandra-pahitako izay tsara ho an'ny zanak'olombelona ka tokony hataony aty ambanin'ny lanitra amin'ny andro vitsy iainany.
4
Nanao asa lehibe ho ahy aho, nanao trano, nanao tanimboaloboka,
5
nanao tanimboly sy saha aho ka namboly hazo fihinam-boa samy hafa karazana tao;
6
nanao kamory aho handemana ny ala be zana-kazo;
7
nahazo ankizilahy sy ankizivavy aho sady nanana ompikely; ary nanana fananana be aho, dia omby sy ondry aman-osy mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema.
8
Nihary volafotsy sy volamena koa aho ary fanaka tsara fanan'ny mpanjaka sy izay avy amin'ny tany samy hafa; ary nahazo mpihiralahy sy mpihiravavy aho mbamin'izay mahafinaritra ny zanak'olombelona, dia vady sy vaditsindrano betsaka.
9
Dia efa nisandratra mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerosalema aho; ary ny fahendreko anefa dia mbola tato amiko ihany.
10
Ary na inona na inona nirin'ny masoko dia tsy nisy narovako taminy; tsy nisakana ny foko tamin'izay mety ho fifaliana aho; fa nahazo hafaliana avy tamin'ny fisasarako rehetra ny foko; ary izany no anjarako tamin'ny fisasarako rehetra.
11
Kanefa nitodika aho nandinika ny asa rehetra nataon'ny tànako sy ny fisasarana nisasarako, ka, indreo, zava-poana sy misambo-drivotra foana izany rehetra izany, tsy nisy nahasoa taty ambanin'ny masoandro.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany