Andininy
Protestanta Malagasy
1
Miverena, miverena, ry Solemita; Miverena, miverena, mba hijerenay anao. Inona no hitanareo amin'ny Solemita ? Dihy tahaka ny an'i Mahanaima.
2
Endrey! mahate-hijery ny famindran'ny tongotrao mikiraro, ry zazavavy zanak'andriana! Dia tahaka ny firavaka ny amboampenao, Nataon'ny tànan'ny mahay zavatra.
3
Ny foitrao dia tahaka ny tomaboha kivorivory; Tsy ho diso divay noharoharoan-java-manitra anie izy! Ny kibonao dia tahaka ny vary tritika voatoby Sady voaravaka lilia manodidina.
4
Ny nononao roa dia tahaka ny gazela kambana mbola tanora.
5
Ny vozonao dia tahaka ny tilikambo ivory; Ny masonao dia tahaka ny kamory any Hesbona, Dia eo am-bavahadin'ny tanàna be olona; Ny oronao dia tahaka ny tilikambo any Libanona, Izay manandrify an'i Damaskosy.
6
Ny lohanao dia tahaka an'i Karmeia, Ary ny volon-dohanao milantolanto dia somary volomparasy. Voatanan'ny volo olioly ny mpanjaka!
7
Endrey! tsara tarehy sady mahafinaritra hianao, Ry malala, amin'izao zava-mahafinaritra rehetra izao!
8
Izato tsangananao dia tahaka ny rofia, Ary ny nononao dia tahaka ny sampahony.
9
Hoy izaho: Hananika ny rofia aho Ka handray ny rantsany; Ary aoka ny nononao ho toy ny sampahom-boaloboka amiko, Ary ny fofonainao ho tahaka ny an'ny poma,
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany