Andininy
Protestanta Malagasy
1
He! ianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa amin'ny rano! Ary ianareo izay tsy manam-bola, avia, mividia, ka homàna! Eny, avia, mividia divay sy ronono, nefa tsy amim-bola, na amin-karena.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|32C9E717-48E6-4E2A-8EA0-FDE38EE6B120
2
Nahoana ianareo no mandany* vola amin'izay tsy hanina, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky? Mihainoa dia mihainoa Ahy, ka hano izay tsara, dia aoka hiravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo.[Na: mandanja]
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|02360B06-B2B5-4EEB-B396-AB1EE9F5E12D
3
Atongilano ny sofinareo, ka mankanesa aty amiko, mihainoa, dia ho velombelona ny fanahinareo; ary hanao fanekena mandrakizay aminareo Aho, dia ny famindram-po mahatoky nampanantenaina an'i Davida.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|DD3C31BA-6CCF-4029-9818-774BFFB7CE47
4
Indro, nataoko vavolombelona ho an'ny firenena Izy, ho mpanapaka sy komandy amin'ny firenena.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|A06346A2-F865-4246-8C26-2DA601BBC7EC
5
Indro, firenena izay tsy fantatrao no hantsoinao, ary firenena izay tsy nahalala Anao no hihazakazaka ho aminao noho ny amin'i Jehovah Andriamanitrao, sy ny Iray Masin'ny Isiraely, fa nomeny voninahitra Hianao.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|AABBF17F-664B-400B-AA6A-23F4CC0D743F
6
Mitadiava an'i Jehovah, dieny mbola hita Izy, Miantsoa Azy, dieny mbola akaiky Izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|3046A752-D00E-4FF0-A4DD-4F8601CD74A7
7
Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany, ary ny tsy marina hahafoy ny heviny; ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy Izy, Eny, ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa Izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|458781CA-E3C3-4ACE-853B-888396285DBA
8
Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|E355DA6A-0E11-4C46-82E9-BF3F7212A523
9
Fa tahaka ny hahavon'ny lanitra noho ny tany no hahavon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1F3D7C2F-3DE3-48C4-9B72-D32CC0BAA381
10
Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavonto ny tany ka nampaniry* sy nampahavokatra azy, mba hahatonga voa ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana, [Heb; nampiteraka]
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|9E1C2149-ADA1-46DF-97AC-5018B7DD8281
11
Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloaky ny vavako: Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|79ADFBA0-5831-46AF-9DEC-A165AE3415EC
12
Fa amin'ny fifaliana no hivoahanareo, ary amin'ny fiadanana no hitondrana anareo; ny tendrombohitra sy ny havoana hahavelona hoby eo alohanareo, ary ny hazo rehetra any an-tsaha hitehatanana.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|50B66264-F07B-4E2F-A62D-0878D76930ED
13
Ny hazo kypreso haniry ho solon'ny tsilo, ary ny rotra* ho solon'ny sampivato; ary ho anarana ho an'i Jehovah izany, dia ho famantarana mandrakizay izay tsy hesorina. [myrta]
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|D34500C2-17A3-4D1D-B316-C7A313AF42DD
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany