Andininy
Protestanta Malagasy
1
Fa hoy Izy:[Na: hoy ny olona.] Raha misy lehilahy misao-bady, Ary efa miala ravehivavy ka vadin'olon-kafa, Moa mahazo miverina aminy indray va ralehilahy? Tsy haloto tokoa va izany tany izany? Fa hianao dia efa nijangajanga tamin-tsakaiza maro, Ka moa mahazo miverina amiko va hianao? hoy Jehovah.
2
Andrandrao amin'ny tendrombohitra mangadihady ny masonao, ka jereo, Taiza no tsy nandrian'olona taminao? Teny an-dàlambe no niandrasanao azy Toy ny Arabo any an-efitra; Ary ny fijangajanganao sy ny faharatsianao no nandotoanao ny tany,
3
Ka dia voasakana ny orana mivatravatra, Sady tsy tonga ny fara-orana; Ary ny handrinao dia handrin'ny vehivavy janga Ka tsy manan-kenatra.
4
Moa tsy hitaraina amiko va hianao amin'izao sisa izao hoe: Ry Raiko ô, Hianao no nahazatra ahy, hatry ny fony aho mbola tanora?
5
Ho tezitra mandrakizay va Izy? Hitahiry fahatezerana hatramin'ny farany va Izy? Indro, efa niteny toy izanyhianao, nefa nanao izany ratsy izany ihany ka nahatanteraka izany.
6
Ary hoy Jehovah tamiko tamin'ny andro nanjakan'i Josia mpanjaka: Moa efa hitanao va izay nataon'ny Isiraely mpiodina? Niakatra ho eny amin'ny tendrombohitra avo rehetra sy ho eny amin'ny hazo maitso rehetra izy ka nijangajanga teny.
7
Ary nataoko fa rehefa nanao izany rehetra izany izy, dia hiverina amiko. Kanjo tsy niverina izy. Ary Joda mpivadika rahavaviny dia nahita izany.
8
Ary hitako fa na dia efa nisaorako aza Isiraely mpiodina ka nomeko taratasy fisaorana noho ny fijangajangany, dia tsy nety natahotra Joda mpivadika rahavaviny na dia izany aza, fa nandeha nijangajanga koa izy.
9
Ary tamin'ny fihorakorahan'ny fijangajangany[Na: noho ny fijejojejoany sy ny fijangajangany.] no nandotoany ny tany, ary nijangajanga tamin'ny vato sy ny hazo izy.
10
Fa na dia izany rehetra izany aza dia tsy nety niverina tamiko tamin'ny fony rehetra Joda mpivadika rahavaviny, fa tamin'ny fihatsarambelatsihy ihany, hoy Jehovah.
11
Ary hoy Jehovah tamiko: Isiraely mpiodina dia hita fa marimarina kokoa noho Joda mpivadika.
12
Mandehana, ka torio manatrika ny avaratra izao teny izao hoe: Miverena hianao, ry Isiraely mpiodina, hoy Jehovah; Tsy hampanjombona ny tavako aminareo Aho; Fa hamindra fo Aho, hoy Jehovah, Ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay.
13
Kanefa kosa ekeo ny helokao, Fa tamin'i Jehovah Andriamanitrao no niodinanao, Ary nivezivezy nankany amin'ny hafa hianao Teny ambanin'ny hazo maitso rehetra, Fa tsy mba nihaino ny feoko hianareo, hoy Jehovah.
14
Miverena, ry zaza mpiodina, hoy Jehovah, Fa izaho ihany no vadinareo; Ary hangalako izay isan-tanàna hianareo Sy roa isam-pokony, Ka ho entiko any Ziona hianareo;
15
Dia homeko mpitondra[Heb. mpiandry ondry.] araka ny sitrapoko hianareo, Izay hitondra[Heb. hiandry.] anareo amin'ny fahalalahana sy ny fahendrena.
16
Koa rehefa mitombo sy mihamaro amin'ny tany hianareo, Dia amin'izany andro izany, hoy Jehovah, No tsy hanaovany intsony hoe: Ny fiaran'ny faneken'i Jehovah; Ary tsy hosaintsaininy akory izany, Sady tsy hahatsiaro na ho manina izany izy, Na hanao fiara intsony.
17
Amin'izany andro izany no hanononana an'i Jerosalema hoe Seza fiandrianan'i Jehovah; Ary hivory any ny Jentilisa rehetra Noho ny anaran'i Jehovah any Jerosalema, Ary izy tsy handeha intsony araka ny ditry ny fo ratsiny.
18
Amin'izany andro izany ny taranak'i Joda sy ny taranak'Isiraely dia hiara-mandeha, Ka hiara-tonga avy any amin'ny tany avaratra izy Ho any amin'ny tany nomeko ny razanareo ho lovany.
19
Ary Izaho efa nanao hoe: He! fa hataoko isan-janako hianao Ka homeko tany mahafinaritra, Dia lova izay tena endriky ny firenena. Eny, hoy Izaho: Hianao hanao Ahy hoe Raiko, Ka tsy hiala amin'ny fanarahana Ahy.
20
Kanefa toy ny vehivavy misintaka miala amin'ny lahy,[Heb. sakaizany.] Dia toy izany tokoa no nisintahanareo niala tamiko, Ry taranak'Isiraely, hoy Jehovah.
21
Injay! feo re any an-tendrombohitra mangadihady, Dia fitomaniana amam-pitarainan'ny Zanak'Isiraely; Fa nivilivily tamin'ny nalehany izy Ary nanadino an'i Jehovah Andriamaniny.
22
Miverena hianareo, ry zaza mpiodina. Fa hositraniko ny fiodinanareo. Indreto, manatona Anao izahay, Fa Hianao Jehovah no Andriamanitray.
23
Foana tokoa ny horakoraka any amin'ny tendrombohitra sy ny havoana;[Na: Foana tokoa ny fihorakorahana any amin'ny havoana.] Marina fa ao amin'i Jehovah Andriamanitray ny famonjena ny Isiraely.
24
Fa lanin'ilay mampahamenatra hatramin'ny fahazazanay ny zavatra efa nisasaran'ny razanay, Dia ny ondry aman-osiny sy ny ombiny, Ny zanani-lahy sy ny zanani-vavy.
25
Aoka handry ao amin'ny henatray izahay, Ary aoka hanarona anay ny fahafaham-boninahitray, Satria tamin'i Jehovah Andriamanitray no efa nanotanay -- Dia izahay sy ny razanay, hatramin'ny fahazazanay ka ambaraka andro-any -- Sady tsy nihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitray izahay.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany