Andininy
Protestanta Malagasy
1
Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah:
2
Mitsangàna eo am-bavahadin'ny tranon'i Jehovah, ary torio eo izao teny izao, ka ataovy hoe: Mihainoa ny tenin'i Jehovah hianareo, ry Joda rehetra, izay miditra amin'ireto vavahady ireto mba hiankohoka eo anatrehan'i Jehovah.
3
Izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro, Andriamanitry ny Isiraely: Ataovy tsara ny làlanareo sy ny ataonareo, Dia hamponeniko amin'ity tany ity hianareo.
4
Aza matoky ny teny lainga hoe: Tempolin'i Jehovah, tempolin'i Jehovah, Tempolin'i Jehovah ity.
5
Fa raha ataonareo tsara mihitsy ny làlanareo sy ny ataonareo, Ka mitsara marina ny adin'olona amin'ny namany hianareo,
6
Ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondratena, Na mandatsaka ra marina amin'ity tany ity, Sady tsy manaraka andriamani-kafa hahatonga loza aminareo, --
7
Dia hamponeniko amin'ity tany ity ihany hianareo, Dia eto amin'ny tany nomeko ny razanareo, Hatramin'ny ela ka ho mandrakizay.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany