Andininy
Protestanta Malagasy
1
Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'i Belsazara mpanjaka dia nisy fahitana niseho tamiko, izaho Daniela, taorian'ilay niseho tamiko tamin'ny voalohany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|71C1F93F-79D2-4A70-8D77-1AF4B32A7DA6
2
Ary nahita tamin'ny fahitana aho, ka raha mbola nijery aho, dia, indro, tao Sosana tao amin'ny lapan'ny mpanjaka izay ao amin'ny tany Elama aho; ary nahita tamin'ny fahitana aho, ka teo amoron'ny ony Olay aho.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|FC7E867E-AE37-4D5B-8FBA-15497EB7F468
3
Dia natopiko ny masoko, ka hitako, fa, indro, nisy ondrilahy iray nitsangana teo amoron'ny ony, izay nanana tandroka roa; lava ireo tandroka ireo, ary ny anankiray lava noho ny anankiray, nefa ilay lavalava kokoa no niposaka taoriana.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|528E4D1F-6D55-4454-9ED1-A0ADAF3B4B89
4
Hitako ny ondrilahy manoto miankandrefana sy mianavaratra ary mianatsimo; ary tsy nisy biby nahajanona teo anoloany, ary tsy nisy naharombaka izay mby teny an-tanany; fa nanao araka izay sitrapony izy ka tonga lehibe*.[Na: niavonavona]
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|431342E7-75BD-4A32-B6AB-B8BC98DA7C60
5
Ary raha mbola nandinika aho, dia, indro, nisy osilahy nivoaka avy tany andrefana ka nitety ny tany rehetra, nefa tsy nikasika ny tany; ary ilay osilahy dia nanana tandroka lehibe teo anelanelan'ny masony.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|34ED82CA-4BE5-4A37-98DE-AFE9CE0EABE0
6
Ary izy nankeo amin'ilay ondrilahy nanana tandroka roa, dia ilay efa hitako nitsangana eo amoron'ny ony, ka nanazakazaka azy tamin'ny fahatezeran'ny heriny.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|C658CB73-9EAF-4FAB-BDF3-E5D5C3435155
7
Ary hitako nanatona ho eo anilan'ny ondrilahy izy, dia nisafoaka taminy ka namely ny ondrilahy ary nanapaka ny tandrony roa, ka tsy nahajanona teo anoloany intsony ilay ondrilahy, fa nazerany teo amin'ny tany ka nohitsakitsahiny; ary tsy nisy nahavonjy ilay ondrilahy teny an-tànany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|31C8CEF4-F968-48E6-B13F-75CE07BF7F9F
8
Ary dia nihahery indrindra ilay osilahy; nefa nony nahery izy, dia tapaka ilay tandrony lehibe; ary nisy efatra lehibe nipoitra nisolo iny nifanandrify tamin'ny rivotra efatry ny lanitra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|D6D80147-EB71-4C06-B619-F91435895382
9
Ary nisy tandroka kely nipoitra avy tamin'ny anankiray amin'ireny ka nihalehibe indrindra nianatsimo sy niantsinanana ary nankany amin'ny tany mahafinaritra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|B45271C2-E7DE-4291-84BE-6FE379BF1249
10
Ary nihalehibe izy ka nihatra tamin'ireo maro be eny amin'ny lanitra; ary nisy nazerany ho amin'ny tany ireo maro be sy ny kintana ka nohitsakitsahiny.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|DFF97B6B-E8B6-46B3-A885-EE3579F52006
11
Eny, nihalehibe izy ka dia niady tamin'ny Komandin'ireo maro be, ary nesorina taminy ny fanatitra isan'andro, ary ny fitoerana masina noravana.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|772D7FE7-2153-4D8C-BD4C-D2D48F746D9B
12
Ary nisy maro be mbamin'ny fanatitra isan'andro natolotra azy noho ny fahadisoana, dia nazerany ho amin'ny tany ny fahamarinana; ary niasa izy sady nambinina.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|07589EA5-CC13-48D8-A7A3-D9DC843FCD7B
13
Dia nandre ny masina anankiray niteny aho, ary nisy masina iray koa nanao tamin'ilay niteny hoe: Mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva* sy ny fahotana mahatonga fandravana mba hanolorana ny fitoerana masina sy ireo maro be ho fanitsaka? [Na: ny amin'ny fanatitra isan'andro]
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|9784E721-3FD4-4210-9F42-A73E06C386A5
14
Ary hoy izy tamiko: Taon-jato sy roa arivo andro*; ary nony afaka izany, dia amin'izay vao hodiovina** ny fitoerana masina. [*Heb. hariva sy maraina][**Heb. ho marina]
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|2478FD31-BF15-4251-901B-290462F37D23
15
Ary nony nahita ny fahitana izaho Daniela ka nitady hahafantatra izany, dia, indro, nisy nanana tarehy tahaka ny olona nitsangana teo anatrehako.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|5D9F7C8B-319A-4A1E-ACE8-E5E89BBA13D3
16
Ary nandre feon'olona tao afovoan'i Olay aho, izay niantso ka nanao hoe: Ry Gabriela, ampahalalao ny fahitana ity lehilahy ity.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|ED0C5935-B940-4263-8DAB-5CCBD8CB4E6C
17
Ary dia nankeo amin'ilay nitsanganako izy; ary nony tonga izy, dia raiki-tahotra aho ka nikarapoka nihohoka; nefa hoy izy tamiko: Aoka ho fantatrao, ry zanak'olona, fa io fahitana io dia milaza ny farany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|A44A8B55-EBBF-4F38-A984-EFAF9EEB97F7
18
Ary raha niresaka tamiko izy, dia renoky ny torimaso teo amin'ny tany aho; fa izy nanohina nampitsangana ahy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|27E535A4-BB76-44E3-A834-C0386825EC70
19
Dia hoy izy: Indro, hampahafantariko anao izay ho tonga amin'ny fahatezerana farany; fa ho amin'ny fotoana any am-parany izany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1BA2D957-6E8B-4C3C-A506-F1E65CD78443
20
Ilay ondrilahy hitanao nanana tandroka roa dia ny mpanjakan'i Media sy Persia.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|2976371A-198E-468D-BB8D-982A532D7FD0
21
Ary ny osilahy lava volo dia ny mpanjakan'i Grisia; ary ny tandroka lehibe teo anelanelan'ny masony dia ny mpanjaka voalohany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|F968E83D-5623-44EB-8EC7-B48720EB9C9F
22
Ary ny amin'ilay efa tapaka, ka nisy efatra nitsangana nandimby azy, dia hisy fanjakana efatra hitsangana avy amin'ny jentilisa, nefa tsy mitovy hery aminy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|779E443A-E3BB-4128-BD31-41A5D35FF1D5
23
Ary ny hiafaran'ny fanjakany, rehefa tanteraky ny mpanota ny asany, dia hisy mpanjaka hitsangana, izay masia-tarehy sy mahafantatra zavatra saro-pantarina.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|FDF1E9BF-0CB0-4C9B-90EF-9A00C09E7DD7
24
Ary ho be ny heriny, nefa tsy amin'ny herin'ny tenany; ary mahagaga ny fanimbana hataony; ary hambinina izy ka hahefa ary hanimba ny mahery sy ny olo-masina.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|FDDBCA3E-71A9-40BF-B48A-6209819394A4
25
Ary ny fahafetseny koa no hahatanteraka ny fitaka eny an-tanany; ary izy hiavonavona am-po ka handringana ny maro amin'izay tsy ampoiziny; ary hitsangana hanohitra ny Andrianan'ny andriana izy, kanjo ho torotoro kosa, nefa tsy hisy tanana hamely azy tsinona.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|29127423-00D5-49D6-84F8-1B8D1109CAE2
26
Ary dia marina ny amin'ireo andro voalaza ireo, nefa ahorony ny fahitana, fa mbola ho andro maro izany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|767E4057-4D69-4957-8191-9661BEF9514C
27
Ary izaho Daniela dia torana ka nandraiky narary andro vitsivitsy; ary nony afaka izany dia nitsangana aho ka nanao ny raharahan'ny mpanjaka; ary ka aho ny amin'ny fahitana, nefa tsy nisy nahafantatra izany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|76DFEE10-DD69-403C-A8EE-5CA676BBD25E
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany