Joela 1: 1-20

Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ny tenin'i Jehovah, izay tonga tamin'i Joela, zanak'i Petoela.
2
Henoy izao, ry anti-panahy! Ary mandrenesa, hianareo mponina rehetra amin'ny tany! Moa mba efa nisy tamin'ny andronareo Na tamin'ny andron'ny razanareo va izao?
3
Lazao amin'ny zanakareo izao, Ary aoka ny zanakareo hilaza amin'ny zanany kosa, Ary ny zanak'ireo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy.
4
Izay sisan'ny kijeja [Heb. mpikiky.] dia nohanin'ny koraika; Ary izay sisan'ny koraika dia nohanin'ny valalavao :[Heb. mpilelaka.] Ary izay sisan'ny valalavao dia nohanin'ny sompanga.[Heb. mpandany.]
5
Mifohaza, hianareo mpimamo, ka mitomania, Eny, midradradradrà, hianareo mpisotro divay rehetra, Noho ny ranom-boaloboka, Satria tapaka tsy ho amin'ny vavanareo izany.
6
Fa misy firenena mahery sady tsy hita isa miakatra hamely ny taniko; Ny nifiny dia nifin-diona, Ary ny vazany dia vazan'ny liom-bavy.
7
Nataony simba tokoa ny voaloboko, Ary notapatapahiny ny aviaviko; Nataony nakiky tokoa ireny ka nariany, Eny tonga fotsy ny rantsany.
8
Midradradradrà toy ny virijina misikin-damba fisaonana [ Heb. lamba malailay.] noho ny amin'ny vadin'ny fahatanorany.
9
Efa tapaka tsy ho ao amin'ny tranon'i Jehovah ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra aidina; Mitomany ny mpisorona, mpanao fanompoam-pivavahana ho an'i Jehovah.
10
Mariry ny saha, Misaona ny tany fambolena; Fa simba ny vary, Ritra ny ranom-boaloboka, Mihena [Heb. malazo.] ny diloilo.
11
Aoka ho menatra hianareo mpiasa tany; Midradradradrà, hianareo mpamboatra tanimboaloboka, Noho ny vary tritrika sy ny vary hordea; Fa majifa ny vokatry ny saha;
12
Maina ny voaloboka, Malazo ny aviavy, Ary malazo koa ny ampongabendanitra sy ny rofia [palma.] ary ny poma aza, Dia ny hazo rehetra any an-tsaha; Eny, malazo ny fifalian'ny zanak'olombelona.
13
Misikìna sy mitomania, hianareo mpisorona; Midradradradrà, hianareo mpanao fanompoam-pivavahana eo amin'ny alitara; Andeha mandry amin'ny lamba fisaonana[Heb. lamba malailay.] mandritra ny alina, Hianareo mpanao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitro, Fa tapaka tsy ho ao amin'ny tranon'Andriamanitra Ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra aidina.
14
Manamasìna andro fifadian-kanina, miantsoa fivoriana masina, Angony ny loholona sy ny mponina rehetra amin'ny tany Ho ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitrareo, Koa andeha mitaraina amin'i Jehovah.
15
Indrisy ny andro! Fa efa antomotra ny andron'i Jehovah, Ka tahaka ny loza tsy toha avy amin'ny Tsitoha no fihaviny.
16
Moa tsy efa tapaka teo imasontsika va ny hanina, Eny, ny fifaliana sy ny faharavoravoana tsy ho ao an-tranon'Andriamanitsika?
17
Matimaso ao ambanin'ny baingan-tany ny vary nafafy, Foana ny sompitra, Mirodana ny trano fitehirizam-bary; Fa nalazo ny vary.
18
Indrisy, ny fitoreon'ny biby! Very hevitra ny omby andiany, Satria tsy misy ahitra ho azy; Eny, na dia ny andian'ny ondry aman-osy aza dia mijaly noho ny heloka.
19
Jehovah ô, Hianao no itarainako, Fa efa levon'ny afo ny kijana any an-efitra, Ary nisy lelafo efa nandoro ny haro rehetra any an-tsaha.
20
Na dia ny biby any an-tsaha aza dia mihanahana miandrandra Anao, Satria ritra ny renirano, Ary efa levon'ny afo ny kijana any an-efitra.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany