Andininy
Protestanta Malagasy
1
Tsofy ao Ziona ny anjomara! Ary miantsoa mafy ao an-tendrombohitro masina! Aoka hangovitra ny mponina rehetra amin'ny tany; Fa avy ny andron'i Jehovah, Eny, efa antomotra izany, --
2
Dia andro maizina sy manjombona, Andro mandrahona sy maizim-pito, Toy ny fahazavan'ny maraina miely manerana ny tendrombohitra, -- Dia firenena lehibe sy matanjaka, Ka tsy nisy tahaka azy hatrizay hatrizay, Sady tsy hisy tahaka azy intsony any aoriany Hatramin'ny taonan'ny taranaka fara mandimby.
3
Eo alohany misy afo mandevona, Ary any aoriany misy lelafo mandoro; Tahaka ny saha Edena ny tany eo alohany, Fa ny any aoriany kosa dia tahaka ny efitra foana, -- Eny, tsy misy tsy azony.
4
Mitarehin-tsoavaly ny tarehiny; Ary tahaka ny firiotry ny mpitaingin-tsoavaly ny firiotrany.
5
Tahaka ny figorodon'ny kalesy any an-tampon'ny tendrombohitra no figorodon'ny fitsambikiny, Sy tahaka ny fipororotry ny lelafo eny amin'ny hain-tanety, Ary tahaka ny firenena mahery voalamina hiady.
6
Eo anoloany dia raiki-tahotra indrindra ny firenena; Ny tarehy rehetra mivaloarika;[Na: tera-mena.]
7
Mitsarapaka tahaka ny lehilahy mahery izy Ary mananika ny mànda tahaka ny mpiady, Samy mandroso amin'izay hitsiny ka tsy vaky laharana;
8
Tsy mifanosika izy, Fa samy mandroso amin'izay hitsiny; Ary na dia miezaka mamaky ny sabatra aza izy, dia tsy voaratra.[Na: voasakana.]
9
Mifamoivoy eran'ny tanàna izy, Mihazakazaka eny amin'ny mànda izy, Mananika ny trano izy, Miditra ao am-baravarankely toy ny mpangalatra izy.
10
Eo alohany dia mihorohoro ny tany, Ary mihozongozona ny lanitra; Ny masoandro sy ny volana tonga maizina, Ary ny kintana tsy mamirapiratra.
11
Ary Jehovah mahatonga kotroka eo alohan'ny miaramilany; Fa lehibe indrindra ny tobiny, Ary mahery izay manatanteraka ny teniny; Fa lehibe sy mahatahotra indrindra ny andron'i Jehovah, Ka iza no mahatanty izany?
12
Koa na dia ankehitriny aza, hoy Jehovah, Miverena amiko amin'ny fonareo rehetra Ary amin'ny fifadian-kanina sy ny fitomaniana ary ny fitarainana.
13
Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, Ary miverena amin'i Jehovah Andriamanitrareo; Fa mamitra fo sy miantra Izy, Mahari-po sady be famindrampo ary manenina ny amin'ny loza, --
14
Fandrao mba [Heb. Iza no mahalala na.] hanenina ihany Izy Ka hamela fitahiana ao aoriany, Dia fanatitra hohanina sy fanatitra aidina ho an'i Jehovah Andriamanitrareo.
15
Tsofy ao Ziona ny anjomara, Ka manamasìna andro fifadian-kanina, Miantsoa fivoriana masina.
16
Angôny ny vahoaka, Manamasìna fiangonana, Vorio ny loholona, Angôny ny ankizy madinika mbamin'ny zaza minono; Aoka ny mpampakatra hiala ao an-efi-tranony, Ary aoka ny ampakarina hiala ao an-trano fandriany.
17
Eo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny alitara No aoka hitomanian'ny mpisorona, mpanao fanompoam-pivavahana ho an'i Jehovah, Ka hanao hoe: Iantrao ny olonao, Jehovah ô, Ary aza avela ho latsa ny lovanao, Ka hotapahin'ny jentilisa;[Na: Hanaovan'ny jentilisa azy ho ambentiteny.] Fa nahoana no hataony any amin'ny firenena hoe: Aiza Izay Andriamaniny?
18
Ary Jehovah dia saro-piaro ny taniny Sady niantra ny olony.
19
Eny, Jehovah namaly ka nanao amin'ny olony hoe: Indro, hanatitra ny divay sy ny ranom-boaloboka ary ny diloilo ho anareo Aho, Ka ho vokin'izany hianareo; Ary tsy havelako ho latsa any amin'ny jentilisa intsony hianareo.
20
Ary ilay avy any avaratra dia hampanalaviriko anareo Ka horoahiko ho any amin'ny tany karankaina sy mariry; Ny loha-làlany ho any amin'ny ranomasina atsinanana, Ary ny vodi-làlany ho any amin'ny ranomasina andrefana; Ary ny hamaimboany hiakatra, Ary ny fofon-dratsiny hisondrotra; Fa efa nanao zava-dehibe izy.
21
Aza matahotra, ry tany fambolena, Miravoravoa sy mifalia; Fa manao zava-dehibe Jehovah.
22
Aza matahotra, ry biby any an-tsaha, Fa mihamaitso ny kijana any an-efitra, Mamoa ny hazo, Ary vokatra ny aviavy sy ny voaloboka.
23
Ary hianareo, ry zanak'i Ziona, miravoravoa Sy mifalia amin'i Jehovah Andriamanitrareo; Fa hanome anareo loha-orana onony Izy,[Na: Homeny mpampianatra ny fahamarinana hianareo.] Dia handatsaka ranonorana mivatravatra ho anareo, Eny, ny loha-orana sy ny fara-orana aloha.
24
Dia ho feno vary ny famoloana, Ary hihoatra ny vata fanantazana ny divay sy ny diloilo.
25
Ary honerako ho anareo ilay taona nohanin'ny valala, Dia ny koraika sy ny sompanga ary ny kijeja, izay miaramilako betsaka nalefako hamely anareo.
26
Ary hihinana hianareo ka ho voky Dia hidera ny anaran'i Jehovah Andriamanitrareo, Fa mahagaga ny fitôndrany anareo; Ary tsy ho menatra mandrakizay ny oloko.
27
Dia ho fantatrareo fa ao afovoan'ny Isiraely Aho, Ary Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, fa tsy misy hafa; Ary tsy ho menatra mandrakizay ny oloko.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany