Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ary tamin'izany andro izany dia niseho Jaona Mpanao-batisa, nitory tany an-efitr' i Jodia nanao hoe:
2
Mibebaha hianareo; fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
3
Fa izy no ilay nampilazaina an' i Isaia mpaminany hoe: Injany! misy feon'ny miantso mafy any an-efitra hoe: Amboary ny làlan'i Jehovah, Ataovy mahitsy ny làlan-kalehany ( Isa. 40.3)
4
Ary ny fitafian'izany Jaona izany dia lamba volon-drameva, ary fehin-kibo hoditra no tamin'ny valahany; ary ny fihinany dia valala sy tantely remby.
5
Ary Jerosalema sy Jodia rehetra mbamin'ny tany rehetra amoron'i Jordana dia nivoaka nankany amin'i Jaona,
6
Ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny, rehefa niaiky ny fahotany.
7
Fa nony nahita ny Fariseo sy ny Sadoseo maro nanatona ny batisany izy, dia hoy izy taminy: Ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy?
8
Koa mamoaza voa mendrika ny fibebahana hianareo ;
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany