Andininy
Protestanta Malagasy
2
Dia niloa-bava Izy ka nampianatra azy hoe:
3
Sambatra ny malahelo am-panahy; fa azy ny fanjakan'ny lanitra.
4
Sambatra ny ory; fa izy no hampifalina;
5
Sambatra ny malemy fanahy; fa izy no handova no tany (Sal.37.11).
6
Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no hovokisana.
7
Sambatra ny miantra; fa izy no hiantrana.
8
Sambatra ny madio am-po; fa izy no hahita an' Andriamanitra.
9
Sambatra ny mpampihavana; fa izy no hatao hoe zanak' Andriamanitra.
10
Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana; fa azy ny fanjakan'ny lanitra;
11
Sambatra hianareo, raha haratsian'ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko.
12
Mifalia sy miravoravoa hianareo, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra; fa toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo.
13
Hianareo no fanasin'ny tany; fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy heriny hanaovana na inona na inona intsony izy, fa hariana any ivelany ka hohitsahan'ny olona.
14
Hianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanĂ na miorina eo an-tampon-tendrombohitra.
15
Ary koa, tsy misy mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro, ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany.
16
Aoka hazava eo imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny Rainareo Izay any an-danitra.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany